Połączenia gwintowe – analiza i regulacja procesu dokręcania

Połączenia gwintowe – analiza i regulacja procesu dokręcania

Proces montażu połączeń gwintowych

Czas szkolenia: 3 dni (21 godzin)

Opis szkolenia

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia zastosowane i wykorzystane być mogą przede wszystkim w zakładach produkcji masowej, w których użycie połączenia gwintowanego jest podstawą łączenia elementów. Niejednokrotnie zdarza się, iż w stabilnym i dobrze wyregulowanym procesie dokręcania dochodzi nagle do sytuacji, w których następuje czasowe lub ciągłe zrywanie połączenia (wydłużenie a następnie pękanie śruby czy zniszczenie gwintu w otworze) lub samoczynne odkręcanie się śruby po krótkim czasie jej pracy. Na tym szkoleniu przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne metody przeciwstawiania się tym zjawiskom, a także wskazanie i eliminacja głównej ich przyczyny bądź przyczyn.

Program szkolenia

Wykład:

 1. Omówienie aspektów związanych z wytrzymałością materiałów (terminy i definicje): wytrzymałość materiałów na rozciąganie, granica sprężystości, granica plastyczności, prawo Hooke’a, odkształcenie, jako miara deformacji ciała poddanego siłom zewnętrznym (sprężyste i plastyczne).
 2. Podstawowe parametry geometryczne w połączeniach gwintowych – wskazanie parametrów odgrywających istotną rolę w wytrzymałości połączenia gwintowego.
 3. Obliczeniowe wyznaczenie wartości optymalnego momentu dokręcania Nm., wzór Kellermanna i Kleina na moment obrotowy napinający, metoda obliczania wartości współczynnika tarcia, omówienie sposobu obliczenia naprężenia działającego na rdzeń śruby, empiryczne metody wyznaczania początku plastyczności połączenia gwintowego w celu oszacowania optymalnego momentu dokręcania.
 4. Trybologia – tarcie, podział tarcia ze względu na lokalizację i ruch, prawo tarcia, współczynnik tarcia, jako parametr mający istotny wpływ na jakość połączenia oraz dobór optymalnej wartości momentu dokręcenia, omówienie głównych czynników mających istotny wpływ na wartość współczynnika tarcia, tarcie statyczne i kinetyczne (główne różnice).
 5. Strategie dokręcania – na określony moment lub kąt. Różnice, zastosowania, przykłady.
 6. Wieloczynnikowa analiza wariancji przeprowadzana z użyciem metody DoE (Design of Experiments– Projektowanie Eksperymentów) – omówienie znaczenia i wpływu czynników wejścia (wprowadzenie wariancji współczynnika tarcia, twardości śruby) na parametr wyjścia (granicę uplastycznienia połączenia, wartość maksymalną momentu). Ogólne zasady planowania eksperymentu dla potrzeb poprawy jakości procesu dokręcania łączników gwintowych.
 7. Główne metody dokręcania: wskazanie i omówienie różnic, korzyści i wad stosowania każdej z metod w stosunku do konkretnych, przykładowych sytuacji, przedstawienie krzywych dokręcania w osi kąta oraz czasu. Podział dokręcania na jedno i dwu etapowe, omówienie możliwości wykorzystania tzw. kąta wybiegu (ang. rundown angle), jako narzędzia służącego zapewnieniu jakości połączenia.
 8. Sposoby pozyskania informacji potrzebnych do przeprowadzenia eksperymentu – pola powierzchni pod krzywą dokręcania – omówienie sposobu całkowania numerycznego oraz całką wielomianową.
 9. Analiza oraz przedstawienie wyników eksperymentu: wykres Pareto, graficzny test normalności rozkładu, wpływ efektów głównych, wpływ interakcji, analiza rozkładu reszt, interpretacja wyników eksperymentu, wskazanie działań korygujących i zaradczych.
 10. Regulacja procesu z wykorzystaniem równoległoboku tolerancji – regulacja nastaw parametru wejścia (zmienna objaśniająca – X) poprzez sterowanie parametrem wyjścia (zmienna objaśniana Y).

Ćwiczenia

Wykonanie zadań (MS Excel) mających na celu sprawdzenie spełnienia warunku wytrzymałości na rozciąganie, obliczenie naprężenia działającego na rdzeń śruby, podanie wartości procentowej naprężenia na rdzeń śruby w stosunku do granicy plastyczności (Re) śruby, obliczenie optymalnego momentu dokręcania z użyciem wzoru Kellermanna i Kleina, wyznaczenie granicy uplastycznienia połączenia podczas dokręcania na podstawie tzw. krzywych dokręcania. Prowadzenie obliczeń z wykorzystaniem jednoczynnikowej i dwuczynnikowej ANOVA (dodatek do MS Excela „Analiza danych”).

Warsztaty

Przeprowadzenie doświadczeń mających na celu zdobycie praktycznej i analitycznej umiejętności pozyskania danych wejściowych do eksperymentu. Na podstawie pozyskanych danych zaprojektowany i przeprowadzony zostanie eksperyment DoE (Minitab), mający na celu wskazanie czynnika (czynników) X wywierającego istotny wpływ na zmienną odpowiedzi Y. Przedstawienie wyników eksperymentu (wykres Pareto, graficzny test normalności rozkładu, wpływ efektów głównych, wpływ interakcji). Interpretacja wyników eksperymentu, wskazanie działań korygujących, analiza zdolności procesu dokręcania i kontroli momentu na łączniku gwintowym.

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu analizy statystycznej Minitab. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory (i dodatkowe otrzymane w ramach szkolenia) a także instrukcje obsługi Minitaba, mogą zostać wykorzystane do analiz prowadzonych w przedsiębiorstwie. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu procesu połączeń gwintowych.

Przeczytaj artykuł

Uczestnik nauczy się:

 • Zasad i metod weryfikacji jakości operacji dokręcania.
 • Prowadzenia obliczeń statystycznych w formie analitycznej i graficznej w programie MS Excel i Minitab związanych z procesem połączeń gwintowych.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Rozwiązywania problemów jakości dokręcania.
 • „Szukania” przyczyn zrywania śrub podczas dokręcania.
 • „Szukania” przyczyn samoistnego odkręcania się śrub po dokręceniu „życia” produktu.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników, specjalistów ds. konstrukcji, produkcji i jakości.
 • Osób odpowiedzialnych za regulację i optymalizację operacji dokręcania.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje