Inspektor Kontroli Jakości

Inspektor Kontroli Jakości

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Podstawowe cele szkolenia:

 • Zdobycie podstawowych kompetencji niezbędnych do kontroli jakości w firmach produkcyjnych i usługowych.
 • Wprowadzenie uczestników do pracy na stanowisku Inspektor Jakości.
 • Przedstawienie metod kontroli jakości oraz ich praktycznego zastosowania.
 • Nauczenie uczestników wykorzystywania graficznych i analitycznych narzędzi kontroli jakości.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30 procent.
 • Na życzenie Klienta obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być podstawie danych z jego procesów kontroli jakości.

Program szkolenia

Moduł 1. Wiadomości podstawowe.

 • Inspektor jakości – cele i zadania.
 • System kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM).
 • Rodzaje kontroli jakości.
 • Kontrola produktu gotowego. Plan kontroli wyrobu.
 • Prawidłowe reagowanie na problemy produkcyjne.
 • Dokumentowanie wyników kontroli.

Moduł 2. Graficzna analiza danych. Budowanie i interpretacja wykresów.

 • Liniowy.
 • Kołowy.
 • Kolumnowy.
 • Histogram – diagram słupkowy, przedstawiający częstość występowania wartości zmiennej losowej w określonym przedziale klasowym.
 • Skrzynka i wąsy (ang. Box-Plot).
 • Przedziałowy (ang. Interval Plot).
 • Wartości indywidualnej (ang. Individual Value Plot).

Moduł 3. Podstawy metrologii i analizy systemów pomiarowych (MSA).

 • Proces pomiarowy, system pomiarowy.
 • Definicja pomiaru. Pomiar powtarzalny, niepowtarzalny i niszczący.
 • EV (ang. Equipment Variation) – zmienność od przyrządu pomiarowego.
 • AV (ang. Appraiser Variation) – zmienność od pomiarowca.
 • PV (ang. Proces Variation) – zmienność procesu (od części do części).
 • TV (ang. Total Variation) – zmienność całkowita.
 • Rozdzielczość narzędzia pomiarowego.
 • Badanie R&R Gage study (ang. Repeatability and Reproducibility), czyli powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego.

Moduł 4. Podstawy statystycznego sterowania procesem (SPC).

 • Badanie normalności rozkładu danych: analiza graficzna i analiztyczna.
 • Badanie stabilności procesu: karta X-MR, Xbar-S.
 • Analiza zdolności i wydajności procesu: wskaźniki Cp/Cpk, Pp/Ppk, PPM, % braków.
 • Karta p – karta frakcji jednostek niezgodnych.

Moduł 5. Podstawy AQL – statystyczne procedury odbiorczej kontroli wyrywkowej.

 • Kontrola odbiorcza, pojęcie próbki i populacji.
 • Kiedy stosować kontrolę wg oceny liczbowej a kiedy wg oceny alternatywnej.
 • Plan badania – zasady, wyniki, interpretacja.
 • Poziomy kontroli.
 • Rodzaje kontroli – kryteria zastosowania.
 • Rodzaje planów badań kontroli odbiorczej.

Moduł 6. Problem Solving – narzędzia procesu rozwiązywania problemów.

 • Arkusz kontrolny (zbierania i stratyfikacji danych).
 • Wykres Pareto – Lorenza służący klasyfikacji problemów.
 • Burza mózgów i diagram przyczynowo – skutkowy (diagram Ishikawy).
 • Diagram zależności (diagram korelacji) wykorzystywany w celu wykrycia powiązań przyczynowo – skutkowych pomiędzy zmiennymi X i Y. 
 • Diagram przepływu procesu (schemat blokowy, mapa procesu) przedstawiający strukturę procesu, występujące zależności pomiędzy jego składowymi, słabe i mocne strony procesu.
 • Diagram Żółwia.
 • Metoda 5W2H.
 • Diagram przyczynowo – skutkowy (diagram Ichikawy).
 • Analiza 5 WHY (5 razy „Dlaczego”).
 • Proces zarządzania niezgodnościami (Raport 8D).

Budowanie wykresów, analizy i obliczenia wykonywane jest z wykorzystaniem programu MS Excel. Na życzenie Klienta można także wykorzystać program Minitab.

Profil uczestników

Szkolenie jest skierowane do:

 • Inspektorów / Kontrolerów kontroli jakości.
 • Osób odpowiadających za kontrolę materiałów wejściowych, inspekcje procesu oraz kontrolę wyrobu gotowego.
 • Pracowników laboratoriów związanych z działem kontroli jakości.
 • Osób kandydujących na stanowisko Inspektora Jakości.

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik:

 • Nauczy się, w jaki sposób prawidłowo wykonywać pracę Inspektora Jakości oraz jakie aspekty są podstawą tego stanowiska.
 • Pozna zalety stosowania zakładowej kontroli jakości.
 • Nauczy się niezbędnych na stanowisku Inspektora Kontroli Jakości narzędzi analizy graficznej i analitycznej.
 • Zrozumie jakie są rodzaje kontroli jakości oraz jakie są podstawowe zasady doboru przyrządów pomiarowych.
 • Pozna możliwości dokumentowania wyników kontroli.

 

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności