Problem Solving: statystyczne narzędzia metody DMAIC Six Sigma

Problem Solving: statystyczne narzędzia metody DMAIC Six Sigma

Problem solving

Czas trwania szkolenia: 6 dni / 42 godziny

Szkolenie prowadzone może być w wariantach:

 • 2 zjazdy po 3 dni (21 godzin)
 • 3 zjazdy po 2 dni (14 godzin)

Problem solvingpodstawowe cele szkolenia

 • Przedstawienie TYLKO statystycznych narzędzi wykorzystywanych w metodzie DMAIC Six Sigma.
 • Nabycie przez uczestnika umiejętności doboru najlepszego narzędzia analizy statystycznej, wykorzystania jego potencjału i interpretacji wyniku obliczeń.
 • Przedstawienie efektywnych i zaawansowanych narzędzi z zakresu procesu rozwiązywania problemów w procesach produkcyjnych i usługowych.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Problem solvingprogram szkolenia

DEFINE

Faza definiowania problemu.

Wykres Pareto – Lorenza.

MEASURE

Faza analizy danych historycznych procesu i walidacja systemu pomiarowego zmiennej Y.

Statystyka opisowa

 • Identyfikacja skali pomiarowej.
 • Próbkowanie. Statystyczne metody próbkowania: wybór losowy, systematyczny, losowanie warstwowe.
 • Statystyki opisowe rozkładu danych, miary:
  • Położenia.
  • Zmienności.
  • Symetrii.
  • Spłaszczenia.
 • Analiza graficzna – wykorzystanie wykresów:
  • Kolumnowego.
  • Liniowego.
  • Kołowego.
  • Histogramu.
  • Box-Plotu (Skrzynka i wąsy).
  • Przedziałowego.
  • Wartości indywidualnej.
 • Transformacja zmiennej objaśnianej Y wyrażonej w skali nominalnej (dychotomicznej) do zmiennej Y wyrażonej w skali ilorazowej lub interwałowej. Miary skuteczności transformacji.

Analiza stabilności procesu

 • Graficzny test normalności rozkładu.
 • Analityczny test normalności rozkładu.
 • Karty kontrolne – analiza stabilności procesu z wykorzystaniem ośmiu testów do identyfikacji zmiennej specjalnej:
  • Xi – MR: wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu.
  • Xbar – R: wartości średniej arytmetycznej i rozstępu.
  • Xbar – s: wartości średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego.
  • p: frakcji jednostek niezgodnych.
  • u: liczby niezgodności na jednostkę.
  • c: liczby niezgodności.
 • Run Chart – wykres z testami przyczyn specjalnych: mieszanin, oscylacji, trendów i grupowania danych empirycznych.
 • Testy dla obserwacji odstających (Grubssa, Dixona).
 • Identyfikacja rozkładu danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny.
 • Transformacja Boxa-Coxa i Johnsona – przekształcenie danych o rozkładzie asymetrycznym do rozkładu normalnego.
 • Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych o rozkładzie normalnym i asymetrycznym.
 • Miary jakości procesu:
  • Frakcja braków.
  • PPM
  • Poziom Sigma.
  • DPMO.

MSA analiza systemu pomiarowego

 • R&R Gage study – powtarzalność i odtwarzalność pomiarowa szacowana metodą ANOVA Krzyżowa.
 • Wykorzystanie wykresu dwupunktowego – powtarzalność dla pomiarów powtarzalnych.
 • Analiza dla pomiarów niepowtarzalnych – ANOVA Zagnieżdżona.

ANALYZE

Etap poszukiwania przyczyny źródłowej problemu. Zrozumienie i oszacowanie siły i charakteru zależności pomiędzy zmiennymi objaśniającymi X a zmienną objaśnianą Y. Testowanie hipotez statystycznych.

Eksperymenty jednoczynnikowe z wykorzystaniem testów:

 • Dla wariancji:
  • Fishera-Snedecora.
  • Bartletta.
  • Levenea.
  • Bonetta.
 • Dla wartości średniej arytmetycznej:
  • Wartości oczekiwanej (ang. One Sample t-test).
  • Dwóch prób niezależnych – dla jednorodnych i niejednorodnych wariancji.
  • Par obserwacji.
  • Jednoczynnikowa analiza wariancji (ang. One-Way ANOVA).
 • Dla mediany:
  • Jedno próbkowy test Wilcoxona (ang. 1-Sample Wilcoxon).
  • Manna-Whitneya.
  • Kruskala-Wallisa.
 • Analiza zależności pomiędzy zmiennymi:
  • Miary korelacji Pearsona i Spearmana.
  • Regresja liniowa, kwadratowa, logarytmiczna, potęgowa, wykładnicza.
  • Miary modelu:
   • Współczynnik determinacji.
   • Błąd standardowy składnika resztowego modelu.
   • Istotność statystyczna modelu, współczynnika kierunkowego, rzędnej początkowej.
   • Analiza reszt modelu: normalność, losowość, brak systematycznych wzorów.

Eksperymenty wieloczynnikowe – DoE projektowanie eksperymentów. Plany:

 • Pełno czynnikowe (ang. Full Factorial) – eksperymenty, w których czynniki ustawione są na dwóch poziomach.
 • Ułamkowe (ang. Fractorial plan) – pojęcie rozdzielczości planu, uwikłanie czynników głównych i interakcji.
 • Generalne (ang. General Full Factorial) – eksperymenty, w których czynniki ustawione są na więcej niż dwóch poziomach.
 • Eliminacyjne Placketta – Burmana – plany przesiewowe w przypadku dużej liczby analizowanych predyktorów.
 • Analiza regresji wielorakiej (wielokrotnej).
 • Miary modelu:
  • Skorygowany współczynnik determinacji.
  • Test Durbina-Watsona do oceny autokorelacji reszt modelu.
  • Współczynnik inflacji wariancji (ang. Variance Inflation Factor) – określenie współliniowości zmiennych objaśniających (X).
 • Regresja krokowa – zastosowanie metody w celu zoptymalizowania miar dopasowania modelu. Metoda postępująca (ang. Forward selection) i eliminacji wstecznej (ang. Backward elimination) – różnice, zalety i wady metod.
 • Wykresy Multi-Vari – specjalne narzędzia graficzne do analizy wielu zmiennych X.

IMPROVE

Faza optymalizacji procesu i wyznaczenia nowego zakresu specyfikacji dla zmiennych X (predyktorów).

 • Eksperymenty optymalizujące z wykorzystaniem planów powierzchni odpowiedzi (ang. Response Surface Design).
 • Tolerancja statystyczna – wyznaczanie dla danych pochodzących z populacji o rozkładzie normalnym i asymetrycznym jednomodalnym.
 • Równoległobok tolerancji.

CONTROL

Faza kontroli i monitorowania stabilności i wydajności zoptymalizowanego procesu.

 • Karty akceptacji procesu.
 • Dodatkowe zaawansowane karty kontrolne:
  • Ruchomej średniej – MA (ang. Moving Average).
  • Wykładniczo ważonej średniej ruchomej – EWMA (ang. Exponentially-Weighted Moving Average).
  • Karta regresji.
  • Karta kontrolna dla danych asymetrycznych.

Obliczenia wykonywane są na podstawie danych z przykładów praktycznych, sytuacji które miały miejsce w przeszłości.

Do obliczeń wykorzystywane są programy MS Excel oraz Minitab.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do statystycznej analizy danych pochodzących z procesów Klienta.

Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu rozwiązywania problemów przemysłowych.

Problem solving profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean Six Sigma.
 • Inżynierów produkcji, jakości, technologów i techników.
 • Osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie i optymalizację procesów produkcyjnych i usługowych.

Problem solvingzdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania zaawansowanych narzędzi statystyki opisowej i matematycznej wykorzystywanych podczas doskonalących projektów metodą DMAIC Six Sigma.
 • Szukania rozwiązań i prawdziwych przyczyn problemów (nie „zamiatania pod dywan”).

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności