AQL – statystyczne procedury odbiorczej kontroli wyrywkowej

AQL – statystyczne procedury odbiorczej kontroli wyrywkowej

Czas szkolenia: 1 dzień – 7 godzin.

Cele szkolenia:

 • Prezentacja zasad funkcjonowania i doboru statystycznych planów odbiorczych dla oceny liczbowej i alternatywnej.
 • Omówienie metod i zasad doboru optymalnych planów badania.
 • Poznanie norm PN-ISO-3951oraz PN-ISO 2859.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia.

Szacunkowy udział części praktycznej (ćwiczenia): 60%

Program szkolenia

Wstęp do statystycznej kontroli jakości:

 • Kontrola odbiorcza, próbka, populacja.
 • Kiedy stosować kontrolę wg oceny liczbowej a kiedy wg oceny alternatywnej.
 • Zasady doboru próbki do badania.
 • Co oznaczają i jakie mają zastosowanie skróty: AQL i AOQL.
 • Poziomy kontroli i znaki literowe badań.
 • Podstawy statystyki: podstawowe miary położenia i rozrzutu.
 • Rozkład normalny – wykorzystanie w statystycznej kontroli odbiorczej.
 • Badanie normalności rozkładu – metoda graficzna i analityczna (MS Excel i Minitab).
 • Identyfikacja obserwacji (pomiarów) odstających – test Grubssa (MS Excel i Minitab).
 • Wykorzystanie formuł wbudowanych w programie MS Excel do obliczenia procentu wyrobów niezgodnych (poza granicami tolerancji).
 • Plan badania – zasady, wyniki, interpretacja.
 • Poziomy kontroli.
 • Rodzaje kontroli – kryteria zastosowania.
 • Rodzaje planów badań kontroli odbiorczej.
 • Wybór rodzaju kontroli ze względu na możliwość wykonania pomiaru.
 • Sposoby pobierania próbki.

Planowanie badań przy ocenie liczbowej zgodnie z normą PN-ISO-3951.

 • Znaki literowe – zastosowanie (specjalne i ogólne poziomy kontroli).
 • Ocena dostawy z wykorzystaniem metod: R (rozstępu), s (nieznane odchylenie standardowe) i Sigma (znane i stałe odchylenie standardowe).
 • Badanie jednorodności wariancji, czyli test Fishera-Snedecora i test Bartletta (MS Excel i Mintab).
 • Dobór planu badania.
 • Kryteria przejścia pomiędzy kontrolami: ulgową, normalną i obostrzoną.

Planowanie badań przy ocenie alternatywnej zgodnie z normą PN-ISO 2859.

 • Rozkład dwumianowy Bernoulliego – zastosowanie oraz przykłady.
 • Nomogram Larsona – wykorzystanie oraz przykłady.
 • Krzywe OC (operacyjno-charakterystyczne) czyli prawdopodobieństwo przyjęcia partii o określonej wadliwości.
 • Znaki literowe – ocena atrybutowa.
 • Przechodzenie pomiędzy planami normalnymi, ulgowymi i obostrzonymi.
 • Plany jedno, dwu i wielostopniowe.
 • Jakość po kontroli, czyli AOQ i AOQL – różnice i zastosowanie.
 • Procedury odbiorcze z liczbą klasyfikującą zero.

Uczestnik nauczy się:

 • Przyjmowania dostaw materiałowych zgodnych z ustalonymi kryteriami jakości.
 • Eliminowania dostaw niezgodnych z kryteriami – odrzucania partii materiałów, które mogłyby spowodować zatrzymanie procesu produkcyjnego.
 • Zasad wyboru i kryteriów stosowania statystycznych planów odbiorczych wg ocen liczbowej i alternatywnej.
 • Praktycznego posługiwania normami dotyczącymi statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny liczbowej (PN-ISO-3951) oraz alternatywnej (PN-ISO 2859).
 • Statystycznej interpretacji funkcjonowania planu (ryzyko producenta, ryzyko odbiorcy).

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów i specjalistów ds. jakości.
 • Pracowników działów współpracujących z dostawcą / klientem.
 • Osób odpowiedzialnych za planowanie i organizację kontroli jakości z wykorzystaniem metod statystycznych.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.