Inżynier Procesu

Inżynier Procesu

Czas trwania szkolenia: 6 dni / 42 godziny

Szkolenie prowadzone może być w wariantach:

 • 2 zjazdy (moduły) po 3 dni (21 godzin)
 • 3 zjazdy (moduły) po 2 dni (14 godzin)

Podstawowe cele szkolenia

 • Zdobycie umiejętności Inżyniera procesu w zakresie łączenia wiedzy inżynierskiej, technologicznej i analitycznej w celu zarządzania procesem.
 • Nabycie umiejętności kierowania systemami produkcyjnymi i usługowymi w przedsiębiorstwie.
 • Właściwego organizowania procesu produkcyjnego i procesów pomocniczych.
 • Zdobycie wiedzy na temat metod i technik rozwiązywania problemów procesów produkcyjnych.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane są na podstawie danych z procesu Klienta, przez co już podczas szkolenia wykonane zostaną zadania analizujące i optymalizujące jego proces.

Program szkolenia

Moduł I – 3 dni (21 godzin)

Prezentacja stanowiska i podstawowe cele. Podstawowe narzędzia zarządzania procesem w pracy Inżyniera Procesu:

 • Opis i podstawowe cele stanowiska Inżynier Procesu.
 • Umiejętności twarde i miękkie Inżyniera Procesu.
 • W jaki sposób rozwiązywać problemy personalne.
 • Mentoring Inżyniera Procesu w stosunku do pracowników produkcji.
 • PDCA w pracy Inżyniera Procesu.
 • Diagram procesu – schemat blokowy.
 • SIPOC – narzędzie do zebrania danych o procesie.
 • Diagram żółwia – narzędzie do opisu procesu.
 • Standaryzacja pracy.
 • Zasady projektowania stanowiska pracy.
 • Diagram Spaghetti.
 • Czas cyklu / czas taktu.
 • Andon – narzędzie do sygnalizowania problemów w procesie.
 • 5S – narzędzie angażujące pracowników do ciągłego doskonalenia.
 • System ssący:
  • JiT – Just in Time (Dokładnie na czas)  – technika redukująca koszty składowania materiałów.
  • Kanban – narzędzie ułatwiające utrzymania optymalnego stanu zapasów.
  • Supermarket – narzędzie w ramach systemu ssącego.
  • FIFO – „pierwsze weszło – pierwsze wyszło” – technika zarządzania materiałami w procesie produkcyjnym.
 • Poka Yoke – niezawodna metoda unikania niezgodności.

Budowanie i interpretacja wykresów:

 • Liniowy – (ang. Time Series Plot).
 • Punktowy – (ang. Dotplot).
 • Histogram.
 • Skrzynkowy – (ang. Box-plot).
 • Wartości indywidualnej – (ang. Individual Value Plot).
 • Przedziałowy – (ang. Interval Plot).
 • Kolumnowy – (ang. Bar Chart).
 • Kołowy – (ang. Pie Chart).

Podstawy MSA (ang. Measurement System Analysis) – analiza systemów pomiarowych:

 • Podstawowe cele i definicje MSA (Measurement System Analysis):
  • Proces pomiarowy, system pomiarowy, pomiar.
  • EV (ang. Equipment Variation) – zmienność od przyrządu pomiarowego.
  • AV (ang. Appraiser Variation) – zmienność od pomiarowca.
  • PV (ang. Proces Variation) – zmienność procesu (od części do części).
  • TV (ang. Total Variation) – zmienność całkowita.
 • Rozdzielczość narzędzia pomiarowego.
 • Błąd systematyczny BIAS.
 • Precyzja – badanie systematycznej odchyłki pomiarowej i rozrzutu przyrządu pomiarowego z wykorzystaniem wskaźników zdolności Cg i Cgk. Kryteria oceny zgodności systemu pomiarowego ze względu na proces i na produkt.
 • Rozróżnialność (ndc) – liczba rozróżnialnych kategorii.
 • Badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej (R&R Gage Study) metodą wartości średniej i rozstępu ARM (Average Range Method).

Podstawy SPC (ang. Statistical Process Control) – statystyczne sterowanie procesem:

 • Definicja procesu.
 • Zmienna losowa a zmienna specjalna.
 • Proces stabilny i proces poza kontrolą statystyczną.
 • Miary położenia: średnia arytmetyczna i mediana.
 • Miary rozrzutu: odchylenie standardowe i rozstęp.
 • Miara asymetrii – skośność.
 • Miara spłaszczenia – kurtoza.
 • Badanie normalności rozkładu metodą graficzną i analityczną.
 • Identyfikacja wartości odstających (Outliers) rozkładu.
 • Badanie stabilności procesu za pomocą kart kontrolne Shewharta:
  • Xi – MR: wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu.
  • Xbar – R: wartości średniej arytmetycznej i rozstępu.
  • p: frakcji jednostek niezgodnych.
 • Analiza zdolności i wydajności procesu:
  • Ocena zdolności maszyny, wskaźniki Cm, Cmk.
  • Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym, obliczenie i interpretacja wskaźników Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm – organicznie jedno i dwustronne.
  • Obliczenie prawdopodobieństwa (procenta braków) czyli wyrobów, które nie spełniają wymagań klienta.

 Moduł II – 3 dni (21 godzin)

Podstawy rozwiązywania problemów produkcyjnych:

 • Wprowadzenie do PDCA.
 • Formularz rozwiązywania problemów A3.
 • Raport 8D – konstrukcja raportu, przedstawienie narzędzi stosowanych w poszczególnych krokach (D) raportu:
  • Powołanie zespołu, który będzie prowadził proces rozwiązywania problemu.
  • Zdefiniowanie i dokładne opisanie problemu.
  • Tymczasowe działania korygujące.
  • Identyfikowanie przyczyn(y) źródłowych problemu.
  • Planowanie i implementowanie działań korygujących.
  • Zatwierdzenie, weryfikacja i wdrożenie ciągłych działań korygujących.
  • Działania zapobiegawcze
  • Zamknięcie raportu i dokonanie podsumowania działań procesu rozwiązywania problemu.

Podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania problemów produkcyjnych:

 • Metoda 5W2H.
 • Diagram Pareto-Lorenza (Pareto diagram).
 • Burza mózgów, czyli narzędzie służące do kreatywnego tworzenia nowych rozwiązań w zespole.
 • Diagram przyczynowo – skutkowy (diagram Ichikawy).
 • Analiza 5 WHY (5 razy „Dlaczego”).
 • Wykresy Multi-Vari – specjalne narzędzia graficzne do analizy wielu zmiennych jednocześnie.
 • Analiza zależności dwóch zmiennych:
  • Wykres dwupunktowy (ang.Scatterplot).
  • Korelacja Pearsona.
  • Równanie regresji prostej.

Projektowanie eksperymentów – DoE (Design of Experiments):

 • Rola projektowania eksperymentów w osiąganiu celów jakościowych przedsiębiorstwa.
 • Wpływ planowania eksperymentów na eliminację strat i optymalizację zysków.
 • Zarządzanie projektem poprzez określenie celów badania, definiowanie etapów projektu, stawianie hipotez statystycznych.
 • Pojęcia podstawowe związane z planowaniem eksperymentów (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 3534-3 „Planowanie doświadczeń”.)
 • Estymacja punktowa i przedziałowa.
 • Eksperymenty jednoczynnikowe.
 • Eksperymenty dwuczynnikowe.
 • Czynnikowe kompletne dla wielkości z nastawami dyskretnymi.
 • Czynnikowe frakcyjne dla wielkości z nastawami dyskretnymi.
 • Eliminacyjne Placketta-Burmana.
 • Generalne, pełne plany czynnikowe – doświadczenia, w których czynniki ustawiane są na więcej niż dwóch poziomach.

Rysunek Techniczny:

 • Tabliczka rysunkowa w rysunku technicznym.
 • Formaty arkuszy, linie rysunkowe, podziałki rysunkowe i notki rysunkowe.
 • Rzutowanie.
 • Rodzaje i zastosowanie przekrojów, widoków i kładów.
 • Ogólne zasady i rodzaje  wymiarowania.
 • Rysowanie i wymiarowanie gwintów – wiadomości podstawowe.
 • Opis stanów krawędzi wg PN-EN ISO 13715.
 • Rysunkowy zapis stanu powierzchni przedmiotu.
 • Tolerowanie wymiarów liniowych.
 • Pasowania.
 • Zapis pasowania na rysunku.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem programu MS Excel lub MS Excel i MiniTab.

Profil uczestników

 • Szkolenie kierowane są do osób, które wykonują lub chcą wykonywać pracę na stanowiskach w szczególności: inżynier / technolog / technik produkcji, inżynier procesu, specjalista / koordynator ds. produkcji, kierownik produkcji oraz tych, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności w zakresie kompleksowego planowania i obsługi procesu produkcyjnego.
 • Specjalistów odpowiedzialnych za regulację i optymalizację procesów.

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wykorzystania metod i technik nadzorowania procesów produkcyjnych.
 • Dokonywania oceny jakości procesu na podstawie danych liczbowych.
 • Posługiwania narzędziami analizy danych wspomagającymi zarządzanie procesem produkcyjnym.
 • Metod służących do projektowania i optymalizacji procesu produkcyjnego i usługowego oraz ich wykorzystywania w codziennej pracy.
 • Podejmowania decyzji w oparciu o „twarde” dane.
 • Usprawniania komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami obsługującymi proces produkcyjny oraz wewnątrz wydziału produkcji.
 • Skutecznych technik rozwiązywania problemów procesów produkcyjnych i usługowych.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności