Inżynier Jakości

Inżynier Jakości

Czas trwania: 10 dni / 70 godzin

Szkolenie prowadzone może być w wariantach:

 • 3 zjazdy (moduły) po 3 dni (21 godzin) + 1 zjazd 1 dzień (7 godzin)
 • 2 zjazdy (moduły) po 3 dni (21 godzin) + 2 zjazdy po 2 dni (14 godzin)

Podstawowe cele szkolenia:

 • Zdobycie umiejętności Inżyniera Jakości w zakresie łączenia wiedzy inżynierskiej, technologicznej i analitycznej.
 • Poznanie w teorii i praktyce filarów zarządzania jakością produktu.
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów w oparciu o proste i średniozaawansowane narzędzia i techniki jakościowe.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30 procent.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane są na podstawie danych z procesu Klienta, przez co już podczas szkolenia wykonane zostaną zadania analizujące i optymalizujące jego proces.

Program szkolenia

Moduł I – 3 dni (21 godzin)

 • Opis i podstawowe cele stanowiska Inżynier Jakości.
 • Umiejętności twarde, miękkie i interpersonalne Inżyniera Jakości.
 • Wymagania Firm w procesie rekrutacji.
 • Obowiązki Inżyniera Jakości.
 • Reguły zarządzania jakością:
  • TQM – Total Quality Management.
  • Model PDCA.
  • Podejście procesowe.
  • Ciągle doskonalenie.
  • Podejmowanie decyzji w oparciu o twarde dane.
  • 14 zasad Deminga zarządzania jakością.
 • Metody zarządzania jakością.
 • Rodzaje kontroli jakości.
 • Wymagania jakościowe produktów.
 • Koszty jakości – koszty niezgodności wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Dokumenty systemu zarządzania jakością:
  • Księga jakości.
  • Procedury.
  • Instrukcje.
 • Plan i instrukcja kontroli.
 • Wykorzystanie wskaźników w zarządzaniu jakością:
  • DPMO (Defects Per Milion Opportunities) – liczba defektów na milion możliwości ich powstania.
  • PPM (Parts Per Million) – liczba wad na milion wyprodukowanych.
  • Scrap Rate – wskaźnik braków.
  • Rework rate – wskaźnik napraw (przeróbek).
  • Handling customer complaints – obsługa reklamacji klientów.
  • Handling complaints to suppliers – obsługa reklamacji do dostawców.
  • Audits rates – wyniki audytów.
 • Zarządzanie reklamacjami.
 • Narzędzia zarządzania jakością:
  • Klasyczne (starsze) narzędzia jakości (7 QC Tools):
   • Arkusz kontrolny (zbierania i stratyfikacji danych).
   • Histogram – wykres rozkładu empirycznego.
   • Karta kontrolna do analizy stabilności procesu.
   • Wykres Pareto – Lorenza służący klasyfikacji problemów.
   • Burza mózgów i diagram przyczynowo – skutkowy (diagram Ishikawy).
   • Diagram zależności (diagram korelacji) – (Scatterplot).
   • Diagram przepływu procesu (schemat blokowy, mapa procesu).
  • Nowe narzędzia jakości, diagram:
   • Pokrewieństwa (podobieństw).
   • Relacji (zależności).
   • Drzewa.
   • Strzałkowy.
   • Procesu podejmowania decyzji.
   • Macierzowy.
   • Macierzowa analiza danych.
 • Budowanie i interpretacja wykresów:
  • Liniowy – (Time Series Plot).
  • Wartości indywidualnej – (Individual Value Plot).
  • Skrzynkowy – (Boxplot).
  • Przedziałowy – (Interval Plot).
  • Punktowy – (Dotplot).
  • Kolumnowy – (Bar Chart).
  • Kołowy – (Pie Chart).
  • Dwupunktowy (Scaterplot).
  • Rozkładu teoretycznego – (Probability Distribution Plot).

Moduł II – 3 dni (21 godzin)

MSA (ang. Measurement System Analysis) – analiza systemów pomiarowych:

 • Podstawowe cele i definicje MSA (Measurement System Analysis):
 • Proces pomiarowy, system pomiarowy, pomiar.
 • EV (ang. Equipment Variation) – zmienność od przyrządu pomiarowego.
 • AV (ang. Appraiser Variation) – zmienność od pomiarowca.
 • PV (ang. Proces Variation) – zmienność procesu (od części do części).
 • TV (ang. Total Variation) – zmienność całkowita.
 • Rozdzielczość narzędzia pomiarowego.
 • Błąd systematyczny BIAS.
 • Precyzja – badanie systematycznej odchyłki pomiarowej i rozrzutu przyrządu pomiarowego z wykorzystaniem wskaźników zdolności Cg i Cgk. Kryteria oceny zgodności systemu pomiarowego ze względu na proces i na produkt.
 • Rozróżnialność (ndc) – liczba rozróżnialnych kategorii.
 • Badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej (R&R Gage Study) metodą wartości średniej i rozstępu ARM (Average Range Method).

SPC (ang. Statistical Process Control) – statystyczne sterowanie procesem:

 • Definicja procesu.
 • Zmienna losowa a zmienna specjalna.
 • Proces stabilny i proces poza kontrolą statystyczną.
 • Miary położenia: średnia arytmetyczna i mediana.
 • Miary rozrzutu: odchylenie standardowe i rozstęp.
 • Miara asymetrii – skośność.
 • Miara spłaszczenia – kurtoza.
 • Badanie normalności rozkładu metodą graficzną i analityczną.
 • Identyfikacja wartości odstających (Outliers) rozkładu.
 • Badanie stabilności procesu za pomocą kart kontrolne Shewharta:
  • Xi – MR: wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu.
  • Xbar – R: wartości średniej arytmetycznej i rozstępu.
  • p: frakcji jednostek niezgodnych.
 • Analiza zdolności i wydajności procesu:
  • Ocena zdolności maszyny, wskaźniki Cm, Cmk.
  • Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym, obliczenie i interpretacja wskaźników Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm – organicznie jedno i dwustronne.
  • Obliczenie prawdopodobieństwa (procenta braków) czyli wyrobów, które nie spełniają wymagań klienta.

AQL – statystyczne procedury odbiorczej kontroli wyrywkowej:

 • Kontrola odbiorcza, pojęcie próbki i populacji.
 • Kiedy stosować kontrolę wg oceny liczbowej a kiedy wg oceny alternatywnej.
 • Zasady doboru próbki do badania.
 • Poziomy kontroli i znaki literowe badań.
 • Plan badania – zasady, wyniki, interpretacja.
 • Poziomy kontroli.
 • Rodzaje kontroli – kryteria zastosowania.
 • Rodzaje planów badań kontroli odbiorczej.
 • Wybór rodzaju kontroli ze względu na możliwość wykonania pomiaru.
 • Sposoby pobierania próbki.
 • Planowanie badań przy ocenie liczbowej zgodnie z normą PN-ISO-3951.
 • Znaki literowe – zastosowanie (specjalne i ogólne poziomy kontroli).
 • Ocena dostawy z wykorzystaniem metod:
  • R (rozstępu).
  • s (nieznane odchylenie standardowe).
  • Sigma (znane i stałe odchylenie standardowe).
 • Kryteria przejścia pomiędzy kontrolami: ulgową, normalną i obostrzoną.

FMEA  (ang. Failure Mode and Effects Analysis) – analiza przyczyn i skutków wad:

 • FMEA – wprowadzenie.
 • Cele i ograniczenia FMEA.
 • FMEA dla wyrobów i procesów.
 • Role i odpowiedzialności zespołu.
 • DFMEA – przeprowadzenie FMEA konstrukcji.
 • PFMEA – przeprowadzenie FMEA procesu.
 • Dobór wskaźnika ryzyka: Znaczenie (S), Występowanie (O), Wykrywanie (D).
 • Omówienie priorytetów działania (AP).

PPAP (ang. Production Part Approval Process) – proces zatwierdzania części do produkcji:

 • PPAP – cel, zastosowanie, podejście.
 • Przedłożenie PPAP.
 • Wymagania dla procesu PPAP.
 • Ocena przez klienta i wymagania wobec przedłożenia.
 • Przedłożenie do klienta – poziomy dowodów.
 • Status przedłożenia części.
 • Specyficzne wymagania klienta.

APQP (ang. Advanced Product Quality Planning) – zaawansowane planowanie jakości wyrobów:

 • APQP – cel, zastosowanie.
 • Matryca odpowiedzialności planowania jakości wyrobu.
 • Zasady planowania jakości wyrobu.
 • Etapy APQP.
 • Projekt i rozwój wyrobu.
 • Projekt i rozwój procesu.
 • Zatwierdzenie wyrobu i procesu.
 • Sprzężenie zwrotne, ocena i działania korygujące.

Moduł III – 3 dni (21 godzin)

Podstawy rozwiązywania problemów:

 • Co to jest problem?
 • Sposoby patrzenia na problemy.
 • Czy wszystkie problemy są jednakowo ważne?
 • Najbardziej popularne metodyki rozwiązywania problemów:
  • QRQC (Quick Response Quality Control) – szybka reakcja na problemy jakościowe.
  • Raport G8D (Global 8 Disciplines).
  • DMAIC Lean Six Sigma.
 • Dobór efektywnego zespołu rozwiązywania problemów.
 • Funkcje w zespole rozwiązywania problemów – wielodyscyplinarność zespołu, rola lidera, rola koordynatora zespołu.
 • Techniki i metody w wykorzystywane w procesach rozwiązywania problemów:
  • Opisanie problemu:
   • Genba, Genbutsu, Genjitsu.
   • Metoda 5W2H.
   • Jest / nie jest.
   • Diagram Żółwia.
  • Proste narzędzia RCA (Root Cause Analysis) – identyfikacja przyczyny źródłowej problemów prostych:
   • Burza mózgów.
   • Metoda 6 kapeluszy Edwarda de Bono.
   • Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy (warsztat).
   • Technika 5 razy dlaczego (5WHY).
  • Wdrażanie i ocena działań korygujących i zapobiegawczych:
  • Matryca priorytetów – ustalenie kolejności wdrażania rozwiązań, na podstawie ich wpływu na problem.
  • Plan działań – lista odpowiedzialności.
  • Poka-Yoke / Error Proofing.

Zaawansowane techniki rozwiązywania problemów – narzędzia statystycznej analizy danych:

 • Arkusz kontrolny i stratyfikacja danych.
 • Wykresy Multi-Vari.
 • Testowanie hipotez statystycznych.
 • Eksperymenty jednoczynnikowe z wykorzystaniem testów:
  • Dla wariancji:
   • Fishera-Snedecora.
   • Bartletta.
   • Levenea.
   • Bonetta.
  • Dla wartości średniej arytmetycznej:
   • Wartości oczekiwanej (One Sample t-test).
   • Dwóch prób niezależnych – dla jednorodnych i niejednorodnych wariancji.
   • Par obserwacji.
   • Jednoczynnikowa analiza wariancji (One-Way ANOVA).
   • Testy porównań wielokrotnych – analizowanie różnic wartości średnich dla porównania poziomów analizowanego czynnika X.
  • Dla mediany:
   • Jedno próbkowy test Wilcoxona (1-Sample Wilcoxon).
   • Manna-Whitneya.
   • Kruskala-Wallisa.
 • Analiza zależności pomiędzy zmiennymi:
  • Miary korelacji Pearsona i Spearmana.
  • Regresja liniowa, kwadratowa.
  • Miary modelu:
   • Współczynnik determinacji.
   • Błąd standardowy składnika resztowego modelu.
   • Istotność statystyczna modelu, współczynnika kierunkowego, rzędnej początkowej.
   • Analiza reszt modelu: normalność, losowość, brak systematycznych wzorów.

Projektowanie eksperymentów – DoE (Design of Experiments):

 • Rola projektowania eksperymentów w osiąganiu celów jakościowych przedsiębiorstwa.
 • Wpływ planowania eksperymentów na eliminację strat i optymalizację zysków.
 • Zarządzanie projektem poprzez określenie celów badania, definiowanie etapów projektu, stawianie hipotez statystycznych.
 • Pojęcia podstawowe związane z planowaniem eksperymentów (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 3534-3 „Planowanie doświadczeń”.)
 • Estymacja punktowa i przedziałowa.
 • Czynnikowe kompletne dla wielkości z nastawami dyskretnymi.
 • Czynnikowe frakcyjne dla wielkości z nastawami dyskretnymi.
 • Eliminacyjne Placketta-Burmana.
 • Generalne, pełne plany czynnikowe – doświadczenia, w których czynniki ustawiane są na więcej niż dwóch poziomach.

Moduł IV – 1 dzień (7 godzin)

Rysunek Techniczny:

 • Tabliczka rysunkowa w rysunku technicznym.
 • Formaty arkuszy, linie rysunkowe, podziałki rysunkowe i notki rysunkowe.
 • Rzutowanie.
 • Rodzaje i zastosowanie przekrojów, widoków i kładów.
 • Ogólne zasady i rodzaje  wymiarowania.
 • Rysowanie i wymiarowanie gwintów – wiadomości podstawowe.
 • Opis stanów krawędzi wg PN-EN ISO 13715.
 • Rysunkowy zapis stanu powierzchni przedmiotu.
 • Tolerowanie wymiarów liniowych.
 • Pasowania.
 • Zapis pasowania na rysunku.

Profil uczestników

 • Szkolenie skierowane są do osób, które wykonują lub chcą wykonywać pracę na stanowiskach: Inżynier / Technolog / Technik Jakości, ogólnie Ekspert do spraw zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym bądź usługowym.
 • Specjalistów jakości odpowiedzialnych za kontakty z dostawcami i klientami (SQE, SQA).
 • Pełnomocników ds. systemów zarządzania jakością.

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wykorzystania metod i technik nadzorowania procesów jakościowych.
 • Dokonywania oceny jakości procesu na podstawie danych liczbowych.
 • Posługiwania narzędziami analizy danych wspomagającymi zarządzanie przez jakość.
 • Podejmowania decyzji w oparciu o „twarde” dane.
 • Usprawniania komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami obsługującymi proces produkcyjny.
 • Skutecznych technik rozwiązywania problemów procesów produkcyjnych i usługowych.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności