Minitab: wykorzystanie programu w zakresie podstawowym

Minitab: wykorzystanie programu w zakresie podstawowym

Minitab

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Minitab podstawowe cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w zakresie podstawowym.
 • Prowadzenia analizy danych z procesów technologicznych w formie analitycznej i graficznej.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Minitab program szkolenia:

Wprowadzenie do obsługi programu Minitab:

 • Charakterystyka programu Minitab.
 • Podstawowe operacje.
 • Interfejs użytkownika.
 • Usługa „help” i „help” kontekstowy.
 • Okno sesji i arkusz kompletowania danych.
 • Organizacja i ustawienie programu Minitab do preferencji użytkownika.
 • Dodawanie i usuwanie kolumn, sortowanie, przekształcanie danych.
 • Tworzenie raportów.

1 moduł – Graficzna prezentacja danych, budowanie i interpretacja najczęściej wykorzystywanych wykresów Minitab w praktyce przemysłowej:

 • Liniowy (line chart).
 • Punktowy (dotplot).
 • Histogram.
 • Rozkładów prawdopodobieństwa (probability distribution plots).
 • Wartości indywidualnej pomiaru (individual value plots).
 • Przedziałowy (interval plot).
 • Pudełkowy (box-plot).
 • Kolumnowy (bar chart).
 • Kołowy (pie chart).
 • Rozrzutu (scatterplot).
 • Run Chart – wykres z testami przyczyn specjalnych: mieszanin, oscylacji, trendów i grupowania danych empirycznych.
 • Analiza Pareto – Lorenza.
 • Budowa diagramu Ichikawy.

2 moduł – Podstawy statystycznej analizy danych:

 • Miary położenia rozkładu normalnego: miary wycentrowania, rozproszenia, symetrii i spłaszczenia procesu.
 • Rozkład normalny i jego właściwości.
 • Badanie normalności rozkładu danych (graficzna i obliczeniowa metoda) i jego zastosowanie w praktyce.
 • Dokładność oceny: estymacja punktowa i przedziałowa.
 • Pojęcie hipotezy statystycznej: hipoteza zerowa i alternatywna.
 • Dlaczego rozkład normalny lub jego brak jest tak ważny dla wstępnej analizy zmienności procesu.
 • Rozkłady inne niż normalne występujące w praktyce: Gamma, Log-normalny, Weibull.
 • Dopasowanie rozkładu teoretycznego do empirycznego.
 • Identyfikacja wyników izolowanych, odstających, outliers (testy Grubbsa, Dixona).
 • Podstawowe testy statystyczne: test F dla wariancji, test t Studenta dla wartości oczekiwanej, test t Studenta dla dwóch prób niezależnych).
 • Test dla proporcji i dla porównania dwóch proporcji (frakcji).

3 moduł – Podstawy Analizy Systemów Pomiarowych (MSA) i Statystycznego Sterowania Procesem (SPC):

 • Cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis): proces pomiarowy, system pomiarowy, pomiar, zmienność od przyrządu pomiarowego EV (ang. equipment variation), zmienność od pomiarowca AV (ang. Appraiser variation), zmienność procesu (od części do części) PV (ang. proces variation), zmienność całkowita TV (ang. total variation), powtarzalność i odtwarzalność R&R (ang. repeatability and reproducibility).
 • Kryteria oceny zgodności systemu pomiarowego ze względu na proces i na produkt.
 • Badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej (ang. R&R study) metodą ARM (ang. Average Range Method) Metoda wartości średniej i rozstępu dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących).
 • Wprowadzenie: znaczenie metod statystycznych w systemie zarządzania jakością, kluczowe informacje w oparciu o IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, statystyczne narzędzia i metody jakości (ISO/TR 10017).
 • Definicja procesu, zmienna losowa a zmienna specjalna, proces stabilny i proces poza kontrolą statystyczną.
 • Karta kontrolna oceny liczbowej I – MR (wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu), Xbar-R (wartości średniej i rozstępu) – budowa i interpretacja, testowanie sytuacji nielosowych rozkładu danych i wykraczających poza zakres 6 sigma.
 • Analiza zdolności oraz wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym. Klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm. Obliczanie prawdopodobieństwa, frakcji realizacji poza granicami specyfikacji. Obliczanie wskaźnika PPM (ang. Parts per milion).

Obliczenia poparte są wieloma przykładami praktycznymi.

Uczestnik otrzymuje gotowe instrukcje w formie papierowej przedstawiające sposoby wykonywania procedur statystycznych, a także opisy interpretacji ich wyników. Analizy prowadzone z użyciem danych z rzeczywistych procesów i problemów, które wystąpiły w przeszłości. Obliczenia poparte są bogatym wsparciem przedstawiającym studium praktycznego przypadku (case study).

Ciekawy artykuł

Minitab profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów produkcji, jakości, utrzymania ruchu i narzędziowni.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, a także osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej każdego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Certyfikowanych Green Beltów i Black Beltów metody Lean Six Sigma.
 • Ekspertów odpowiedzialnych za proces rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie.

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania programu Minitab do potrzeb prowadzenia analiz w przedsiębiorstwie.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi z zakresu MSA, SPC, statystyki opisowej i wnioskującej.
 • Podstaw rozwiązywania problemów procesów produkcyjnych i jakości wyrobów z wykorzystaniem programu Minitab.
 • Graficznej prezentacji danych, a także metod interpretacji grafik.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności