Oferta


W naszej ofercie znajdziesz:

 • Usługi Consultingowe dla Przemysłu
 • Rozwiązywanie Problemów Produkcyjnych i Jakościowych Firm
 • Szkolenia Zamknięte
 • Wdrażanie metod statystycznych do procesów Zarządzania Produkcją i Jakością

Czym się zajmujemy:

 • Kompleksową usługą polegającą na rozwiązywaniu problemów produkcyjnych i jakościowych Klienta
 • Rozwojem zasobów ludzkich poprzez dostarczenie gruntownej oferty szkoleniowej z zakresu produkcji i jakości
 • Pomocą w implementacji narzędzi zarządzania jakością
 • Optymalizacją i regulacją procesów produkcyjnych

Jak działamy:

 • Przyjmujemy, że problemy naszych Klientów są naszymi problemami, co sprawia, że każde zlecenie traktujemy poważnie dokładając starań, aby usługa realizowana była rzetelnie i wydajnie.
 • Wykorzystując zaawansowane metody analizy statystycznej, pracujemy szybko i dokładnie, a wyniki naszej pracy dokumentowane są w sposób przejrzysty, zgodnie z przyjętymi przez Klienta zasadami.

Proces rozwiązywania problemu prowadzimy w oparciu o raport 8D:

 • 1D. Pierwszym krokiem po przybyciu do siedziby Klienta jest powołanie zespołu składającego się z osób, które dobrze znają proces lub produkt, dotknięty problemem. Osoby te bezpośrednio uczestniczą w procesie rozwiązywania problemu. Optymalnie, jeżeli każda z osób reprezentuje inny wydział (produkcja, utrzymanie ruchu, jakość procesu, jakość dostawców, dział konstrukcyjny, itp.). Z pośród osób tych wybieramy Lidera problemu, którego głównym zadaniem będzie koordynowanie wszystkich działań mających na celu rozwiązanie problemu. Lider cały czas znajduje się pod opieką merytoryczną naszego Eksperta.
 • 2D. Dokładnie opisujemy problem. Narzędziem wykorzystywanym na tym etapie jest 5W2H wzbogacone o inne / dodatkowe i niezbędne informacje. Dodatkowo oceniamy wskaźniki statystyczne opisujące proces pod względem jego jakości, szacujemy prawdopodobieństwo wystąpienia NOK (pomiarów wyrobu) niezgodnych w momencie trwania problemu, szacujemy ppm i inne wskaźniki jakości używane w przez Klienta.
 • 3D. Określamy i wdrażamy działania tymczasowe w celu ochrony Klienta przed skutkami problemu. Między innymi uruchamiamy procesy tymczasowe polegające na selekcjonowaniu wyrobu z podziałem na dobry i wadliwy, ustanowieniu dodatkowej kontroli jakości (wizualnej lub manualnej), zleceniu dodatkowych badań laboratoryjnych, wdrażamy działania serwisowe u Klienta. Działania utrzymujemy, aż do momentu wyeliminowania przyczyny (przyczyn) źródłowej problemu.
 • 4D. Rozpoczynamy identyfikowanie przyczyn (y) źródłowych problemu. W pierwszej fazie tej części procesu rozwiązywania problemu, używamy podstawowych narzędzi jakości takich jak, Burza Mózgów, analiza Pareto-Lorenza, diagram Ichikawy z odpowiednio dobranymi kategoriami czy 5 WHY. W drugim etapie dokonujemy weryfikacji systemu pomiarowego, w celu zdobycia pewności, że system jest w stanie dostarczyć nam wystarczająco dokładnej informacji o procesie. W etapie trzecim przechodzimy do bardziej zaawansowanych metod takich jak: techniki Shainina, analizy korelacji i regresji, testy parametryczne i nieparametryczne, jedno i wieloczynnikowa analiza wariancji czy planowanie eksperymentów. Zastosowanie tych metod daje nam „gwarancję” statystyczną, że zidentyfikowana przyczyna z pewnym (95%), wysokim prawdopodobieństwem jest tą prawdziwą, szukaną przez nas przyczyną źródłową. Dodatkowym zyskiem stosowania tych metod, jest oszacowanie wpływu (jeżeli istnieje) interakcji pomiędzy czynnikami powodującymi problem.
 • 5D. Implementujemy planowane działania korygujące mające na celu uzyskanie w krótkim terminie zapewnienia, że proces lub wyrób jest pod kontrolą. Wybieramy optymalne działania naprawcze i wykazujemy na podstawie testów i prób, że rozwiązują one problem z punktu widzenia Klienta. Wdrażamy (jeżeli jest taka potrzeba) statystyczne narzędzia kontroli procesu takie jak karty kontrolne, wskaźniki zdolności i wydajności procesu, ppm i inne stosowane przez Kliena.
 • 6D. Weryfikujemy efektywność działań korekcyjnych. Dokonujemy kontroli i oceny ich realizacji. Weryfikacji dokonujemy na podstawie danych ilościowych lub (i) jakościowych pochodzących z procesu. Dokonujemy oceny wartości wdrożonych wskaźników jakości procesu względem obowiązującego zakresu tolerancji.
 • 7D. Implementujemy akcje zapobiegawcze, jako zabezpieczenie przed ponownym wystąpieniem problemu. Ustalamy i wdrażamy akcje systemowe, tj. szkolenie personelu, zmiana instrukcji postępowania, zmiana narzędzi, optymalizacja procesów technologicznych (metoda Taguchi), zmiana (obliczenie) specyfikacji dla czynników powodujących problem, analiza planów kontroli i analiz PFMEA czy implementacja narzędzi wnioskowania statystycznego. Wybieramy i wdrażamy narzędzia statystycznego sterowania procesem (SPC).
 • 8D. Po pozytywnym wypełnieniu poprzednich punktów, zamykamy raport i dokonujemy podsumowania działań procesu rozwiązywania problemu. Porównaniu poddajemy wartości wskaźników jakości oszacowanych po rozwiązaniu problemu, ze wskaźnikami oszacowanymi w punkcie 2D. Wyciągamy wnioski na temat pracy grupy (wnioski na przyszłość, co można poprawić w funkcjonowaniu zespołu). Rezultatem całego procesu jest raport, w którym wskazane zostały źródła problemu oraz działania korekcyjne i zapobiegawcze. Raport ma logiczną strukturę, podzielony jest na poszczególne części problemowe, które ułatwiają jego przeglądanie w przyszłości,w sytuacji w której dojdzie do pojawienia się podobnego problemu. Gotowy raport jest bardzo dobrym Lesson Learned na przyszłość.