Problem Solving: G8D (Global 8D) – narzędzie rozwiązywania problemów

Problem Solving: G8D (Global 8D) – narzędzie rozwiązywania problemów

Problem solving

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Problem solvingpodstawowe cele szkolenia

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody 8D (Global 8 Disciplines).
 • Omówienie w teorii i praktyce kolejnych punktów metody.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Problem solving – program szkolenia

 • Dlaczego 8D?
 • Czy problemy to możliwości rozwoju?
 • Co łączy 8D z cyklem Deminga PDCA?

D0 – przygotowanie do rozpoczęcia procesu 8D

 • Identyfikacja problemu powodującego obniżenie jakości wyrobu / usługi.
 • Niezwłoczne działania zatrzymujące rozpowszechnianie się wady / problemu.
 • Kryteria akceptacji metody rozwiązywania problemu.
 • Czy wszystkie problemy są tak samo ważne?
 • Diagram Pareto – Lorenza.

D1 – powołanie zespołu

 • Dobór efektywnego zespołu rozwiązywania problemów.
 • Funkcje w zespole rozwiązywania problemów – wielodyscyplinarność zespołu, rola lidera, rola koordynatora zespołu.
 • Definiowanie zasad bycia członkiem zespołu.

D2 – opisanie problemu

 • Diagram SIPOC.
 • Diagram Żółwia.
 • Metoda 5W2H.
 • Genba, Genbutsu, Genjitsu.
 • Ilościowy opis procesu z wykorzystaniem histogramu.
 • Analiza rozkładu danych: graficzny i analityczny test normalności rozkładu.
 • Analiza stabilności procesu: wykres liniowy (Run Chart z testami sytuacji nielosowych), karta Xi-MR.
 • Obliczenie procentu braków (wyrobów niezgodnych) dla procesu w chwili występowania problemu.
 • Wskaźniki statystyczne wydajności procesu Pp/Ppk.
 • Karta p – karta frakcji jednostek niezgodnych.

D3 – Natychmiastowe i tymczasowe działania korekcyjne

 • Chronić Klienta – segregacja zły / dobry wyrób.
 • Utrzymanie ciągłości procesu – implementacja dodatkowej kontroli jakości w toku produkcyjnym.
 • Problem seryjny / problem okresowy.

D4 – Analiza przyczyn źródłowych (root cause analysis)

 • Burza mózgów.
 • Diagram przyczynowo – skutkowy Ichikawy.
 • Technika 5 razy dlaczego (5WHY).
 • Drill Deep – wykorzystanie 5 razy dlaczego w trzech optymalnych rozwiązaniach.
 • Arkusz kontrolny i stratyfikacja danych.
 • Wykresy Multi-Vari.
 • Analiza zależności zmiennych losowych typu ciągłego: wykres dwu-punktowy, współczynnik korelacji, współczynnik determinacji.
 • Podstawy metody „Skutek-Przyczyna”: pojęcie „Skrajnego Najwyższego i Skrajnego Najniższego”, techniki analizy „Y to X”.
 • Jednoczynnikowa analiza wariancji.

D5 – Zaplanowanie i wdrożenie działań korygujących

 • Matryca priorytetów – ustalenie kolejności wdrażania rozwiązań, na podstawie ich wpływu na problem.
 • Matryca kryteriów wdrażania działań korygujących.
 • Plan działań – lista odpowiedzialności.

D6 – Ocena wdrożenia działań korygujących 

 • Analiza poprawy zmienności procesu – test F.
 • Analiza poprawy położenia procesu – testy t.
 • Ocena ilościowa, obliczenie PPM (Parts Per Milion) po rozwiązaniu problemu w stosunku do okresu występowania problemu.
 • Audit wielowarstwowy.

D7 – Działania zapobiegawcze

 • Standaryzacja procesu, operacji montażowych i kontrolnych.
 • Poka-Yoke / Error Proofing.

D8 – Zamknięcie działań, wnioski i ocena zespołu rozwiązywania problemów

 • Lessons Learned / Best Practice.
 • Porównanie procesu przed i po rozwiązaniu problemu metodami ilościowymi.
 • Ocena i motywacja pracowników.

Problem solvingprofil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie.
 • Inżynierów produkcji, jakości, konstrukcji, utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej wyższego, średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean Six Sigma.

Uczestnik nauczy się

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi w procesie rozwiązywania problemów.
 • Szukania przyczyn źródłowych i rozwiązań problemów wykorzystując podstawowe i średniozaawansowane narzędzia analityczne.
 • Poprawnego definiowania efektywnych działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Szukania rozwiązań i prawdziwych przyczyn problemów (nie „zamiatania pod dywan”).

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności