Kategoria: Po godzinach

Estymacja wskaźników wydajności procesu Pp i Ppk dla danych „normalnych” i „nienormalnych”

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sposobu szacowania (estymacji) wskaźników wydajności procesu Pp i Ppk dla danych pochodzących z populacji o rozkładzie normalnym oraz z populacji o rozkładzie o prawostronnej asymetrii. W mojej pracy zawodowej zbyt często spotykam się z sytuacją, w której analitycy danego przedsiębiorstwa dokonują szacowania wskaźników zdolności i wydajności procesu wykorzystując jeden,…
Read more

Domowe eksperymenty

DoE Planowanie doświadczeń jest taką strategią planowania eksperymentu (DoE), że poprawne i trafne wnioskowanie można osiągnąć w sposób efektywny i ekonomiczny. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane doświadczenie prowadzić będzie do względnie prostej analizy statystycznej i interpretacji wyników bazując na wykresach, czyli analizie graficznej. Doświadczenia czynnikowe (dwu i więcej) dostarczają badaczowi metodologie badania współzależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi (X)…
Read more

Szacowanie zjawiska relaksacji naprężeń łączników gwintowych

Relaksacja naprężeń w procesie łączenia elementów za pomocą łączników gwintowych jest zjawiskiem niepożądanym. Efektem występowania tego zjawiska jest samoistne odkręcanie się nakrętek i śrub, co prowadzi do uszkodzenia lub nawet zniszczenia produktu. Główne przyczyny relaksacji w połączeniach gwintowych to: Przekroczenie granicy plastyczności łącznika gwintowego (najczęściej śruby) podczas dokręcania, wskutek nieprawidłowego obliczenia momentu dokręcenia [Nm]. „Osiadanie” elementów…
Read more

Kluczowa rola statystyki opisowej w SPC

Nowoczesne i otwarte na zmiany przedsiębiorstwo, nastawione jest na sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością wyrobów i usług. Kluczową rolę w takim systemie odgrywa statystyczne sterowanie procesem (SPC). Historyczne podejście do pojęcia jakości opierało się na utrzymaniu procesu (charakterystyk mierzonych produktu) w granicach tolerancji USL i LSL (ang. Upper / Lower Specification Limit) założonych przez konstruktora…
Read more

Modelowanie empiryczne i statystyczne sterowanie procesem montażu połączeń gwintowych z uwzględnieniem efektu bruzdowania

Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4 Str. 5 Str. 6 Str. 7 Str. 8 Str. 9 Str. 10 Zaufali nam .

Ocena zmiany jakości procesu montażu połączenia gwintowego za pomocą modelu regresyjnego ze zmienną fikcyjną

METODY KOMPUTEROWE – 2020, Gliwice Wrzesień 2020 rok. Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Artykuł pochodzi ze Studenckiej Konferencji Naukowej: LINK Zaufali nam .

Problem Solving – czy „zgadywanie” rozwiąże wszystkie problemy?

Problem Solving – Rozwiązywanie Problemów – to proces, który powinien funkcjonować w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym czy usługowym na przynajmniej takim poziomie, aby przedsiębiorstwo w przypadku problemów mogło sprostać wymaganiom Klienta z punktu widzenia wydajności i jakości dostarczanych wyrobów. Mówiąc krótko: dostarczyć tyle wyrobów ile Klient zamówił, a każdy z tych wyrobów spełnia jego, Klienta wymagania…
Read more

ISOPLOT – szybka i prosta weryfikacja systemu pomiarowego

Analiza systemu pomiarowego to kluczowa część procesu rozwiązywania problemów poprzedzająca czynności związane z poszukiwaniem przyczyny źródłowej. W niniejszym artykule przedstawiono technikę wykorzystywaną w metodzie Red X Shainina: ISOPLOT. Opisana metoda dotyczy systemów pomiarowych dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących). Poprawny system pomiarowy powinien charakteryzować się odpowiednią, optymalną rozdzielczością (musi „widzieć” różnice pomiędzy mierzonymi częściami) oraz powtarzalnością pomiarową.…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Test równoległości dwóch regresji prostych

W niniejszym artykule przedstawiono sposób wykorzystania testu równoległości dwóch regresji prostych w procesie połączeń gwintowych. Test ten umożliwia porównanie dwóch współczynników regresji (równoległość prostych). Koncepcyjnie zgodny jest z testem dla dwóch średnich arytmetycznych. Wartość statystyki t oblicza się wg wzoru: Gdzie: b1(1) i b1(2) – to estymatory kierunkowych współczynników regresji, s2r(1) i s2r(2)– to estymatory…
Read more

Wykorzystanie testu t Studenta w praktyce

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie praktycznego wykorzystania jednego z najpopularniejszych testów statystycznych wykorzystywanych w przemyśle. Test t Studenta jest często stosowanym w praktyce parametrycznym testem istotności. Za jego pomocą weryfikacji poddaje się różnice wartości średnich z pomiarów w dwóch próbach. Główne założenia testu: Badane są dwie próby z populacji mających rozkłady normalne. Parametry tych rozkładów…
Read more