Tag: Metody statystyczne

Proces montażu połączeń gwintowych

Test równoległości dwóch regresji prostych

W niniejszym artykule przedstawiono sposób wykorzystania testu równoległości dwóch regresji prostych w procesie połączeń gwintowych. Test ten umożliwia porównanie dwóch współczynników regresji (równoległość prostych). Koncepcyjnie zgodny jest z testem dla dwóch średnich arytmetycznych. Wartość statystyki t oblicza się wg wzoru: Gdzie: b1(1) i b1(2) – to estymatory kierunkowych współczynników regresji, s2r(1) i s2r(2)– to estymatory…
Read more

Regulacja procesu kontroli momentów dokręconego łącznika gwintowego

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metody oszacowania optymalnych nastaw parametrów elektrycznej wkrętarki dokręcającej w celu poprawy wydajności procesu kontroli momentów dokręcania. Połączenie gwintowe, o którym mowa w artykule to połączenie mocujące przewód hydrauliczny (medium to sprężone powietrze) z kompresorem. Pomiędzy przewodem a kompresorem znajduje się uszczelka aluminiowa, której celem jest zapewnienie szczelności układu. Łącznikiem gwintowym…
Read more

Testy porównań wielokrotnych – post hoc

Kontynuując poprzedni wątek (Wykorzystanie testu ANOVA w praktyce) na ramach tego artykułu opisano zastosowanie testów porównań wielokrotnych, tzw. testów post hoc. Testy post hoc stosowane są w sytuacji, w której w wyniku testu ANOVA lub Welcha odrzucono hipotezę zerową (H0) zakładającą równość wartości średnich w próbach i przyjęto hipotezę alternatywną (H1) stwierdzającą, że przynajmniej jedna…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Metody i techniki statystyczne wykorzystywane w analizie procesu połączeń gwintowych

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cele szkolenia: Zdobycie kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności prowadzenia analiz i obliczeń związanych z projektowaniem i optymalizacją procesów połączeń gwintowych. Nabycie umiejętności oceny, analizy i interpretacji głównych czynników wpływających na proces dokręcania. Szacunkowy udział części praktycznej (ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Podstawowe wiadomości z zakresu połączeń dokręcanych – omówienie głównych…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe – analiza i regulacja procesu dokręcania

Czas szkolenia: 3 dni (21 godzin) Opis szkolenia Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia zastosowane i wykorzystane być mogą przede wszystkim w zakładach produkcji masowej, w których użycie połączenia gwintowanego jest podstawą łączenia elementów. Niejednokrotnie zdarza się, iż w stabilnym i dobrze wyregulowanym procesie dokręcania dochodzi nagle do sytuacji, w których następuje czasowe lub ciągłe…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Zaawansowane techniki dokręcania łączników gwintowych

Czas trwania: 2 dni po 7 godzin (14 godzin). Cel szkolenia Przekazanie zaawansowanej wiedzy i praktycznych umiejętności doskonalenia i metod optymalizacji procesu dokręcania i kontroli połączeń gwintowych. Opis szkolenia Szkolenie przedstawia techniki dokręcania ze względu na zastosowane narzędzie, metodę i strategię dokręcania. Omawiane jest wykorzystanie zaawansowanych technik analizy statystycznej w doborze optymalnych metod dokręcania. Profil…
Read more

Minitab – wykorzystanie programu w sterowaniu jakością procesu i produktu

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cel szkolenia: Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w prowadzeniu analizy danych w zakresie analizy zależności pomiędzy zmiennymi, MSA (analizy systemów pomiarowych), SPC (statystycznego sterowania procesem), oraz statystyki wnioskującej na podstawie wybranych narzędzi statystycznych i graficznej prezentacji danych. Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Wprowadzenie…
Read more

MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cel szkolenia: Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) wg wytycznych Automotive Industry Action Group (AIAG) Reference Manual Fourth Edition. Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Podstawowe cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis): proces pomiarowy, system pomiarowy, pomiar, niepewność pomiaru, jakość oszacowania danych…
Read more

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 1 – poziom podstawowy

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cele szkolenia: Prezentacja zasad SPC, funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w odniesieniu do charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja alternatywna). Przedstawienie praktycznego znaczenia SPC w odniesieniu do wymagań systemu zarządzania jakością Firm przemysłowych. Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z…
Read more

AQL – statystyczne procedury odbiorczej kontroli wyrywkowej

Czas szkolenia: 1 dzień – 7 godzin. Cele szkolenia: Prezentacja zasad funkcjonowania i doboru statystycznych planów odbiorczych dla oceny liczbowej i alternatywnej. Omówienie metod i zasad doboru optymalnych planów badania. Poznanie norm PN-ISO-3951oraz PN-ISO 2859. Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia. Szacunkowy udział części praktycznej (ćwiczenia): 60% Program szkolenia Wstęp do statystycznej kontroli jakości: Kontrola odbiorcza, próbka,…
Read more