SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 2 – poziom zaawansowany

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 2 – poziom zaawansowany

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Cele szkolenia:

 • Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) w odniesieniu do danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny (rozkłady asymetryczne, wielomodalne).
 • Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z zakresu SPC.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

Miary pozycyjne (kwartyle, kwantyle, pertencyle).

Prawdopodobieństwo błędu 1 i 2 rodzaju.

Specjalne karty kontrolne:

 • Karta kontrolna ruchomej średniej – MA (ang. Moving Average).
 • Karta kontrolna wykładniczo ważonej średniej ruchomej – EWMA (ang. Exponentially-Weighted Moving Average).
 • Karta najwyższej i najniższej wartości H-L (ang. High – Low value).
 • Karta kontrolna grupy danych.
 • Karta Z.
 • Karta współczynnika zmienności.
 • Karta regresji.
 • Karta T2 Hotellinga.
 • Karta dla danych asymetrycznych.

Analiza procesu dla danych niezgodnych z rozkładem normalnym:

 • Przykłady teoretycznych rozkładów zmiennej typu ciągłego innych niż normalny: rozkład Log-normalny, Weibulla, Gamma.
 • Obliczanie wskaźników procesu Pp, Ppk metodą percentylową (krzywe Pearsona zgodnie z ISO 22414-4).
 • Obliczanie wskaźników procesu Pp, Ppk wykorzystując funkcje wbudowaną w programie MS Excel.
 • Transformacje: Boxa-Coxa, Johnsona – podstawowe transformacje stosowane w celu obliczenia zdolności procesu niezgodnego z rozkładem normalnym.

Analiza procesów tzw. wielostrumieniowych poprzez porównanie próbek wykorzystując narzędzie analizy statystycznej, które jest częścią programu MS Excel – Analysis ToolPak (test F, testy t-Studenta, jednoczynnikowa ANOVA).

Podstawowe testy nieparametryczne używane w statystycznym sterowaniu procesami: test Kruskala-Wallisa, test Mediany.

Przeczytaj artykuł

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu SPC dla danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny (rozkłady asymetryczne, wielomodalne).
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, szczególnie w przypadku danych pochodzących z procesów wielostrumieniowych (wielostanowych).
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi SPC.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Stosowania norm i innych dokumentów, określających analityczny i graficzny sposób wykorzystania metod statystycznych w ramach SPC.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które powinny rozumieć, stosować oraz interpretować narzędzia statystycznego sterowania procesem w praktyce. W szczególności dotyczy to:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcyjnych i kontrolnych.
 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej, osób zarządzających elementami procesu produkcyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje