MS Excel w zastosowaniu Inżyniera

MS Excel w zastosowaniu Inżyniera

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad funkcjonowania i praktycznego wykonywania analiz na podstawie danych pochodzących z procesów z wykorzystaniem popularnego programu MS Excel.
 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania wykresów oraz sposobów ich raportowania.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

Operacje podstawowe z zakresu analizy danych:

 • Formuły i obliczenia.
 • Adresowanie komórek.
 • Najczęściej wykorzystywane w praktyce przemysłowej funkcje logiczne, statystyczne, matematyczne.
 • Wykonanie analizy prognozowania Y (mierzona charakterystyka jakościowa) na podstawie X z wykorzystaniem funkcji prognozowania: NACHYLENIE, ODCIĘTA, REGLINW.
 • Filtrowanie i sortowanie danych.

Budowanie i interpretacja wykresów oferowanych przez program MS Excel:

 • Kolumnowy.
 • Liniowy.
 • Kołowy.
 • Słupkowy.
 • X Y (punktowy).
 • Histogram.
 • Skrzynka i wąsy.

Budowanie i interpretacja wykresów, które niedostępne są w programie MS Excel:

 • Przedziałowy (interval plot).
 • Wartości indywidualnej pomiaru (individual value plot).
 • Graficzny test normalności rozkładu wg PN-ISO 5479:2002

Przypomnienie podstawowych pojęć statystycznych (zgodnie z normą PN-ISO 3534-1).

Wykorzystanie analiz oferowanych przez dodatek „Analysis ToolPak”:

 • Analiza wariancji: jednoczynnikowa.
 • Analiza wariancji dwuczynnikowa z powtórzeniami.
 • Analiza wariancji dwuczynnikowa bez powtórzeń.
 • Analiza korelacji.
 • Statystyki opisowe.
 • Test F z dwiema próbami dla wariancji.
 • Histogram.
 • Analiza regresji.
 • Test t: dla par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej.
 • Test t: z dwiema próbami zakładający równe wariancje.
 • Test t: z dwiema próbami zakładający nierówne wariancje.
 • Test z: z dwiema próbami dla średnich.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do prowadzenia analiz i obliczeń w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego. Program szkolenia przedstawiony jest najpierw teoretycznie, a następnie wszystkie wykresy budowane są przez uczestników prowadząc szkolenie w formie warsztatu i ćwiczeń. Do celów analizy statystycznej przygotowane są dane pochodzące z procesów technologicznych.

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych oferowanych przez dodatek „Analysis ToolPak”.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Tworzenia i przedstawiania danych w formie raportów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób wykorzystujących program MS Excel w codziennym życiu zawodowym.
 • Inżynierów produkcji, jakości, konstrukcji i utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje