Problem Solving: Efektywne rozwiązywanie problemów według podręcznika AIAG (CQI-20)

Problem Solving: Efektywne rozwiązywanie problemów według podręcznika AIAG (CQI-20)

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

AIAG (CQI-20)podstawowe cele szkolenia

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody opisanej w podręczniku AIAG (CQI-20).
 • Omówienie w teorii i praktyce kolejnych punktów metody.

AIAG (CQI-20) – forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

AIAG (CQI-20) – program szkolenia

Identyfikacja (świadomość) problemu

 • Identyfikacja problemu powodującego obniżenie jakości wyrobu / usługi.
 • Niezwłoczne działania zatrzymujące rozpowszechnianie się wady / problemu.
 • Kryteria akceptacji metody rozwiązywania problemu.
 • Czy wszystkie problemy są tak samo ważne?
 • Diagram Pareto – Lorenza.

Powołanie zespołu

 • Dobór efektywnego zespołu rozwiązywania problemów.
 • Funkcje w zespole rozwiązywania problemów – wielodyscyplinarność zespołu, rola lidera, rola koordynatora zespołu.
 • Definiowanie zasad bycia członkiem zespołu.

Opisanie problemu

 • Genba, Genbutsu, Genjitsu.
 • Metoda 5W2H.
 • Analiza IS/IS NOT.
 • Diagram koncentracji.
 • Arkusz kontrolny.
 • Statystyki opisowe rozkładu danych.
 • Analiza graficzna: histogram, Multi-Vari, karta kontrolna, run chart.
 • Obliczenie procentu braków (wyrobów niezgodnych) dla procesu w chwili występowania problemu.
 • Wskaźniki statystyczne wydajności procesu Pp/Ppk.

Działania powstrzymujące

 • Lokalizacja wadliwego wyrobu / materiału (segregacja zły / dobry).
 • Utrzymanie ciągłości procesu – powstrzymanie rozpowszechniana wad.
 • Utylizacja lub naprawa wadliwego wyrobu / materiału.
 • Arkusz działań powstrzymujących.
 • MSA – wykonania analizy systemu pomiarowego.

Identyfikacji przyczyny (przyczyn) źródłowych

 • Burza mózgów.
 • Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy.
 • Technika Why – Why.
 • BOB (Best of the Best) – WOW (Worst of the Worst).
 • Analiza zależności zmiennych losowych typu ciągłego: wykres dwu-punktowy, współczynnik korelacji, współczynnik determinacji, regresja prosta.
 • Podstawy DoE: jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji.

Wybór i testowanie działań korygujących

 • Matryca priorytetów – ustalenie kolejności wdrażania rozwiązań, na podstawie ich wpływu na problem.
 • Matryca kryteriów wdrażania działań korygujących.
 • Plan działań – lista odpowiedzialności.
 • Testowanie hipotez statystycznych: test F, test t, test mediany.
 • Wyznaczenie przedziałów ufności dla estymatorów.
 • Analiza zdolności i wydajności procesu.

Wdrożenie działań korygujących

 • Macierz decyzji.
 • Ocena ilościowa, % NOK, obliczenie PPM (Parts Per Milion).

Działania zapobiegawcze

 • Standaryzacja procesu, operacji montażowych i kontrolnych.
 • Zabezpieczanie przed wystąpieniem wady: Error-proofing / Mistake-proofing (CQI-18).
 • Aktualizacja FMEA.
 • Wdrażanie SPC.
 • Walidacja systemów pomiarowych.
 • LPA – Audyt warstwowy procesu (CQI-8).

Zamknięcie działań, wnioski i ocena zespołu rozwiązywania problemów

 • Lessons Learned / Best Practice.
 • Ocena i motywacja pracowników.

AIAG (CQI-20) – profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie.
 • Inżynierów produkcji, jakości, konstrukcji, utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej wyższego, średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.

AIAG (CQI-20) – uczestnik nauczy się

 • Prowadzenie procesu rozwiązywania problemu zgodnie z podręcznikiem AIAG (CQI-20).
 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi w procesie rozwiązywania problemów.
 • Identyfikacji przyczyn źródłowych i rozwiązań problemów wykorzystując podstawowe i średniozaawansowane narzędzia analityczne.
 • Poprawnego definiowania efektywnych działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Szukania rozwiązań i prawdziwych przyczyn problemów (nie „zamiatania pod dywan”).

.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności