Połączenia gwintowe: Ekspert ds. procesów połączeń dokręcanych

Połączenia gwintowe: Ekspert ds. procesów połączeń dokręcanych

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe

Czas trwania szkolenia: 10 dni / 70 godzin

Połączenia gwintowe – podstawowe cele szkolenia

 • Nabycie kompleksowej wiedzy i umiejętności techniczno-analitycznych osoby, pracującej na stanowisku eksperta ds. procesu montażu połączeń gwintowych.
 • Poznanie zasad projektowania, utrzymywania i kontroli procesów połączeń gwintowych na optymalnym poziomie jakości.

Połączenia gwintowe – forma szkolenia

 • Szkolenie realizowane jest w formie zamkniętej.
 • Ćwiczenia i warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem danych pochodzących z procesu montażu połączeń gwintowych Klienta.
 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30 procent.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane są na podstawie danych z procesu Klienta, przez co już podczas szkolenia wykonane zostaną zadania analizujące i optymalizujące jego proces.
 • Sugerowana maksymalna liczba osób podczas szkolenia to 5.
 • Szkolenie składa się z 4 modułów: moduły 1-3 to moduły trzydniowe (każdy po 21 godzin), natomiast moduł 4 to moduł jednodniowy (7 godzin).
 • W czasie pomiędzy modułami (2-4 tygodnie) uczestnicy szkolenia praktykować będą zdobytą wiedzę i umiejętności realizując projekty doskonalące własnych procesów.
 • Realizując projekty uczestnicy będą pod opieką naszych trenerów realizując wsparcie poprzez kontakt telefoniczny, mail i wideokonferencje.

Połączenia gwintoweprogram szkolenia

Moduł I:

 • Wiadomości z zakresu inżynierii materiałowej, ściśle związane z procesem dokręcania.
 • Podstawowe parametry geometryczne w połączeniach gwintowych, mające bezpośredni wpływ na jakość procesu dokręcania.
 • Trybologia – tarcie i współczynnik tarcia, jako kluczowy czynnik wpływający na jakość procesu dokręcania i kontroli łączników gwintowych.
 • Obliczeniowe wyznaczenie optymalnej wartości momentu dokręcania [Nm].
 • Empiryczne wyznaczenie optymalnej wartości momentu dokręcania [Nm].
 • Główne strategie dokręcania: na określony moment lub kąt dokręcania.
 • Jedno i wielokrokowa strategia dokręcania.
 • Podział narzędzi procesu dokręcania, wady i zalety, różnice i zastosowania:
  • Ręczne narzędzia dynamometryczne.
  • Pneumatyczne narzędzia dynamometryczne.
  • Elektryczne narzędzia dynamometryczne.
 • Omówienie normy PN-EN ISO 6789-1 i 2: 2017 – Przeprowadzenie kalibracji ręcznych narzędzi dynamometrycznych typu 1 (narzędzia wskazujące) i typu 2 (narzędzia nastawne).
 • Statystyka opisowa – wybrane narzędzia wnioskowania statystycznego, wyselekcjonowane w celu konkretnej i szczegółowej analizy procesu montażu i kontroli połączeń gwintowych, oparte na poniższych metodach:
  • Weryfikacja typów danych (ciągłe, dyskretne).
  • Określenie podstawowych skal pomiarowych.
  • Szeregi statystyczne (szczegółowy, rozdzielczy).
  • Konstrukcja szeregu rozdzielczego przedziałowego (histogramu).
  • Analiza struktury, przeciętne i pozycyjne miary położenia, rozproszenia, symetrii, skupienia.
  • Graficzna analiza danych z wykorzystaniem wykresów: słupkowego, kolumnowego, kołowego, liniowego, skrzynkowego (ang. Box-Plot), rozrzutu, przedziałowego oraz indywidualnej wartości.
  • Rozkłady empiryczne: cechy ciągłej, cechy skokowej.
  • Rozkład normalny (Gaussa).
 • Wybrane karty kontrolne do sterowania procesem połączeń gwintowych.
 • Analiza zdolności i wydajności procesów dokręcania i kontroli połączeń gwintowych dla danych zgodnych z rozkładem normalnym; klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm (zgodnie z podręcznikiem AIAG Statistical Process Control Second Edition).
 • Ocena zdolności maszyny (narzędzi realizujących proces dokręcania) wskaźniki Cm, Cmk.

Moduł II:

 • Analiza procesu dla danych niezgodnych z rozkładem normalnym (dane z procesu dokręcania).
 • Przykłady teoretycznych rozkładów zmiennej typu ciągłego innych niż normalny: rozkład Log-normalny, Weibulla, Gamma.
 • Obliczanie wskaźników procesu Pp, Ppk metodą percentylową (krzywe Pearsona zgodnie z ISO 22414-4).
 • Obliczanie wskaźników procesu Pp, Ppk wykorzystując funkcje wbudowaną w programie MS Excel oraz wykorzystując program Minitab.
 • Podstawowe informacje związane z testowaniem statystycznym stosowanym w analizie danych pochodzących z procesu dokręcania i kontroli: populacja a próbka, pojęcie hipotezy zerowej i alternatywnej, błąd pierwszego (α) i drugiego (β) rodzaju, poziom istotności statystycznej i prawdopodobieństwo testowe p-value, definicja testów parametrycznych i nieparametrycznych, parametr a estymator – własności i różnice.
 • Podstawowe testy parametryczne i nieparametryczne stosowane w procesach połączeń gwintowych.
 • Wykorzystanie testów statystycznych oraz empirycznych danych z procesu dokręcania i kontroli do prowadzenia następujących badań i analiz:
  • Porównanie dwóch narzędzi dokręcających pod względem wartości średniej momentu dokręcania.
  • Analiza wpływu zmiany prędkości dokręcania na zmienność momentów kontrolnych.
  • Ocena błędu systematycznego dla elektrycznego narzędzia dokręcającego.
  • Ocena narzędzia dokręcającego lub kontrolnego (kontrola momentu statycznego).
  • Weryfikacja różnic wartości z pomiarów i porównanie rozkładów kąta obrotu, uzyskanego w chwili osiągnięcia momentu dokręcania dla dwóch różnych nastaw parametrów dokręcania.
  • Analiza relaksacji złącza, siły i istotności statystycznej zjawiska na przykładzie wartości momentu kontrolnego.
  • Porównanie pomiarów momentu kontrolnego kilku osób wykonujących okresowe pomiary momentów kontrolnych w ramach statystycznego sterowania procesem.
  • Ocena pomiarów wykonywanych przez jedną osobę, ale dla kilku różnych nastaw narzędzia dokręcającego.
  • Porównanie dwóch, trzech i więcej narzędzi dokręcających – analiza momentu dynamicznego, którego rozkład jest niezgodny z rozkładem normalnym.
  • Analiza i interpretacja położenia finalnego kąta dokręcania.
  • Ocena procesu dokręcania w dłuższej jednostce czasu.
  • Analiza zależności pomiędzy dwoma zmiennymi, np. pomiędzy twardością materiałów a finalnym momentem dokręcania w strategii dokręcania na określony kąt.
 • Dwuczynnikowa analiza wariancji.
 • Wstęp do planowania eksperymentów (DoE – Design of Experiments). Ogólne zasady planowania eksperymentu dla potrzeb poprawy jakości procesu dokręcania łączników gwintowych.

Moduł III:

 • Metody regulacji i optymalizacji procesu dokręcania dla narzędzi o napędzie elektrycznym (generalne, pełne plany czynnikowe – doświadczenia, w których czynniki ustawiane są na więcej niż dwóch poziomach).
  • Określenie zmiennej objaśnianej (Y): momentu kontrolnego, zmienności finalnego kąta w strategii dokręcania na określony moment.
  • Określenie zmiennych objaśniających (X): ilość kroków dokręcania, prędkość dokręcania, przyśpieszenie do danej prędkości dokręcania, punkt (moment Nm) zmiany kroków dokręcania, ilość kroków dokręcania.
 • Metody wyznaczania wartości granic kontrolnych dla monitorowanych kątów dokręcania w strategii dokręcania na moment (działanie narzędzia jako Poka-Yoke w sytuacjach, w których występują problemy jakości części dostarczanych do procesu tj.: śruby, nakrętki, podkładki, elementy łączone).
 • Analiza systemu pomiarowego (R&R Gage Study) metodą krzyżową i zagnieżdżoną (ANOVA Crossed i Nested). Wykonanie warsztatu, mającego na celu zdobycie wiedzy i umiejętności zweryfikowania systemu pomiarowego (człowiek plus ręczne narzędzie dynamometryczne typu 1) w celu istotnej poprawy powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej.
 • Projektowanie statystycznego procesu kontroli dokręconego łącznika gwintowego:
  • Sposób i częstość pobierania próbek.
  • Wybór najlepszych narzędzi, wskaźników jakości i metod statystycznych.
 • Narzędzia Problem Solving – techniki rozwiązywania problemów występujących w procesie połączeń gwintowych.
 • Sposoby pozyskania informacji potrzebnych do przeprowadzenia eksperymentu – pola powierzchni pod krzywą dokręcania – omówienie sposobu całkowania numerycznego.
 • Analiza oraz przedstawienie wyników eksperymentu: wykres Pareto, graficzny test normalności rozkładu, wpływ efektów głównych, wpływ interakcji, analiza rozkładu reszt, interpretacja wyników eksperymentu, wskazanie działań korygujących i zaradczych.
 • Regulacja procesu z wykorzystaniem równoległoboku tolerancji – regulacja nastaw parametru wejścia (zmienna objaśniająca – X) poprzez sterowanie parametrem wyjścia (zmienna objaśniana Y).

Moduł IV:

 • W dniu ostatnim prowadzone będzie podsumowanie szkolenia.
 • Jest to czas na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości, odpowiedzi na dodatkowe pytania, porady dotyczące procesów dokręcania i kontroli łączników gwintowych Klienta.
 • W ostatniej godzinie odbędzie się test potwierdzający nabycie przez Uczestników szkolenia umiejętności Inżyniera ds. procesu montażu połączeń gwintowych.

Połączenia gwintowe – szkolenie skierowane jest do

 • Inżynierów, technologów, techników, specjalistów ds. produkcji i jakości.
 • Specjalistów odpowiedzialnych za regulację i optymalizację procesów produkcyjnych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean Six Sigma.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Połączenia gwintowe – zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

 • Uczestnik zrozumie procesy dokręcania i kontroli łączników gwintowych.
 • Dowie się, jakie czynniki wpływają na jakość dokręcania łączników gwintowych (śrub i nakrętek).
 • Nauczy się praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych.
 • Zdobędzie wiedzę na temat doboru odpowiednich testów statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych pochodzących z procesów dokręcania i kontroli.
 • Nauczy się prowadzenia obliczeń, a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel do celów optymalnego prowadzenia procesów połączeń gwintowych.
 • Prowadzenia analiz statystycznych, SPC, MSA, DoE dotyczących procesu dokręcania i kontroli z użyciem programu MS Excel i Minitab.
 • Stanie się Ekspertem, który będzie dysponował wiedzą potrzebną do kompleksowego kontrolowania i sterowania procesem połączeń gwintowych w przedsiębiorstwie.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności