Ekspert ds. rozwiązywania problemów przemysłowych

Ekspert ds. rozwiązywania problemów przemysłowych

Czas trwania szkolenia: 6 dni / 42 godziny

Szkolenie prowadzone może być w wariantach:

 • 2 zjazdy po 3 dni (21 godzin)
 • 3 zjazdy po 2 dni (14 godzin)

Podstawowe cele szkolenia

 • Przedstawienie efektywnych narzędzi z zakresu procesu rozwiązywania problemów w procesach produkcyjnych i usługowych.
 • Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów, które rozwiązać można w krótkim czasie z wykorzystaniem podstawowych narzędzi jakości.
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów w oparciu o specjalne narzędzia postępowania logicznego i analitycznego dla problemów trudnych, złożonych i wieloczynnikowych.
 • Nabycie umiejętności wskazywania przyczyn źródłowych problemu (RCA) z wykorzystaniem analizy wielu zmiennych danego procesu.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 50%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje (MS Excel, Minitab lub PQStat) dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Program szkolenia

Moduł 1. Wiadomości podstawowe.

 • Co to jest problem?
 • Przyczyny a objawy – podstawowe różnice.
 • PDCA w procesie rozwiązywania problemów.
 • Czy wszystkie problemy są jednakowo ważne?
 • Kategoryzacja problemów: problemy proste, złożone, wielowymiarowe.
 • Podejście San Gen Shugi:
  • Gen-ba – analiza rzeczywistego miejsce, gdzie powstaje i istnieje problem.
  • Gen-butsu – analiza rzeczywistych wyrobów, półfabrykatów, których dotyczy problem.
  • Gen-jitsu – rzeczywiste dane: analiza rejestrów, wykresów, raportów, tabel.
 • Działanie wg SMART.

Moduł 2. Metody i narzędzia dla problemów prostych.

 • Metoda QRQC (Quick Response Quality Control).
 • Arkusz A3.
 • Opisanie problemu:
  • Metoda 5W2H.
  • Jest / nie jest.
 • Narzędzia RCA (Root Cause Analysis) – identyfikacja przyczyny źródłowej problemu:
  • Burza mózgów.
  • Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy.
  • Technika 5 razy dlaczego (5WHY).
  • Drill Deep – wykorzystanie 5 razy dlaczego w trzech optymalnych rozwiązaniach.
  • Celowe odtworzenie wady, problemu – technika pomocna w zrozumienia działania problemu.
  • Diagram żółwia.
  • Diagram Pareto-Lorenza.
  • Ocena rozkładu procesu z wykorzystaniem histogramu.
  • Wykres liniowy z naniesionymi liniami granic tolerancji.
 • Implementacja arkusza kontrolnego do zbierania i stratyfikacji danych pomiarowych procesu.
 • Przebieg analizy z wykorzystaniem formularza QRQC / A3.

Moduł 3. Metody i narzędzia dla problemów trudnych, złożonych i wieloczynnikowych.

 • Metoda 8D (Global 8 Disciplines).
 • MSA dla pomiarów analizowanej charakterystyki:
  • R&R Gage study – powtarzalność i odtwarzalność pomiarowa szacowana metodą ANOVA Krzyżowa.
  • Wykorzystanie wykresu dwupunktowego – powtarzalność dla pomiarów powtarzalnych.
  • Analiza dla pomiarów niepowtarzalnych – ANOVA Zagnieżdżona.
 • Analiza rozkładu danych: graficzny i analityczny test normalności rozkładu.
 • Analiza stabilności procesu: wykres liniowy (Run Chart z testami sytuacji nielosowych), karta Xi-MR.
 • Obliczenie procentu braków (wyrobów niezgodnych) dla procesu w chwili występowania problemu.
 • Wskaźniki statystyczne wydajności procesu Pp/Ppk.
 • Ocena ilościowa, obliczenie PPM (Parts Per Milion) po rozwiązaniu problemu w stosunku do okresu występowania problemu.
 • Karta p – karta frakcji jednostek niezgodnych.
 • Wykresy Multi-Vari.
 • Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi:
  • Korelacja liniowa Pearsona, określenie siły, kierunku i istotności statystycznej zależności pomiędzy dwoma zmiennymi.
  • Współczynnik Determinacji – interpretacja, ocena i wykorzystanie w procesie rozwiązywania problemów.
  • Korelacji rang Spearmana.
 • Analiza poprawy zmienności procesu – test F.
 • Analiza poprawy położenia procesu – testy t.
 • Analiza wariancji (ANOVA):
  • Analiza zmienności w próbach – parametryczne testy dla porównania wariancji Bartletta, Levenea.
  • Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) dla prób zależnych i niezależnych (parametryczna).
  • ANOVA Kruskal – Wallis i Friedman (nieparametryczne).
  • Analiza kowariancji (ANCOVA).
 • Liniowa funkcja regresji – badanie zależności pomiędzy dwoma zmiennymi: zmienną niezależną (X) a zmienną zależną (Y).
 • Regresja nieliniowa – badanie zależności pomiędzy dwoma zmiennymi z dopasowaniem funkcji kwadratowej, potęgowej, logarytmicznej i wykładniczej.
 • Regresja wieloraka – badanie zależności pomiędzy więcej niż jedną zmienną niezależną (X) a zmienną zależną (Y).
 • Badanie zależności pomiędzy cechami wyrażonymi w skali nominalnej. Obliczanie i interpretacja współczynników zbieżności korelacyjnej:
  • Pearsona-Bravaisa.
  • Bykowskiego.
  • Yula-Kendalla.
 • Test Niezależności χ2.
 • DoE – planowanie eksperymentów:
  • Pełno czynnikowe (ang. Full Factorial) – eksperymenty, w których czynniki ustawione są na dwóch poziomach.
  • Ułamkowe (ang. Fractorial plan) – pojęcie rozdzielczości planu, uwikłanie czynników głównych i interakcji.
  • Generalne (ang. General Full Factorial) – eksperymenty, w których czynniki ustawione są na więcej niż dwóch poziomach.

Moduł 4. Specjalne narzędzia metody Y→X . Techniki do złożonych problemów w procesach montażowych.

 • Metoda Y→X jako zamiennik tradycyjnych narzędzi rozwiązywania problemów.
 • Zmienna Y jako defekt, zdarzenie, cecha geometryczna, własność materiału.
 • Częsci jako „Najgorszy z najgorszych” i „Najlepszy z najlepszych” – definicja kontrastu.
 • Analiza Proces czy Części – odpowiedź na pytanie czy problem powodowany jest przez proces czy przez części, podzespoły wyrobu.
 • Technika Porównania Grupami – wskazanie potencjalnej przyczyny źródłowej na podstawie zmierzonych podzespołów wyrobu.
 • Równoległobok tolerancji – regulacja X (zmiennej objaśniającej) na podstawie Y (zmiennej objaśnianej).

Moduł 5. Wdrażanie i ocena działań korygujących i zapobiegawczych.

 • Matryca priorytetów – ustalenie kolejności wdrażania rozwiązań, na podstawie ich wpływu na problem.
 • Plan działań – lista odpowiedzialności.
 • Audit wielowarstwowy.
 • Standaryzacja pracy na podstawie wyniku rozwiązania problemu.
 • Poka-Yoke / Error Proofing.
 • Lesson Learned – wnioski z analizy.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem programu MS Excel i Minitab lub PQStat. Na życzenie obliczenia mogą być wykonywane na podstawie danych z procesów Klienta.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie.
 • Inżynierów produkcji, jakości, konstrukcji, utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.

Uczestnik nauczy się

 • Szukania przyczyn źródłowych i rozwiązań prostszych problemów, które można rozwiązać w krótkim czasie, bez nakładu zaawansowanych technik matematycznych i statystycznych.
 • Praktycznego wykorzystywania prostych i zaawansowanych narzędzi w procesie rozwiązywania problemów.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Prowadzenia obliczeń i dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Szukania rozwiązań i prawdziwych przyczyn problemów (nie „zamiatania pod dywan”).

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności