Tag: statystyka

Proces montażu połączeń gwintowych

Test równoległości dwóch regresji prostych

W niniejszym artykule przedstawiono sposób wykorzystania testu równoległości dwóch regresji prostych w procesie połączeń gwintowych. Test ten umożliwia porównanie dwóch współczynników regresji (równoległość prostych). Koncepcyjnie zgodny jest z testem dla dwóch średnich arytmetycznych. Wartość statystyki t oblicza się wg wzoru: Gdzie: b1(1) i b1(2) – to estymatory kierunkowych współczynników regresji, s2r(1) i s2r(2)– to estymatory…
Read more

Wykorzystanie testu t Studenta w praktyce

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie praktycznego wykorzystania jednego z najpopularniejszych testów statystycznych wykorzystywanych w przemyśle. Test t Studenta jest często stosowanym w praktyce parametrycznym testem istotności. Za jego pomocą weryfikacji poddaje się różnice wartości średnich z pomiarów w dwóch próbach. Główne założenia testu: Badane są dwie próby z populacji mających rozkłady normalne. Parametry tych rozkładów…
Read more

Test Shapiro-Wilka – badanie normalności rozkładu w programie MS Excel

W praktyce bardzo często zdarza się, że ze względu na wysoki koszt analizy (koszt eksperymentu prowadzonego na wyrobie) powstaje potrzeba dokonania weryfikacji zgodności rozkładu danych z rozkładem normalnym dla próby o niewielkiej liczebności.Wśród wielu testów weryfikujących zgodność rozkładów empirycznych z teoretycznymi, uwadze należy poddać test zgodności Shapiro-Wilka. Test ten uważany jest za jeden z najmocniejszych…
Read more

Wykresy Multi-Vari z programem Minitab

Wykresy Multi-Vari są graficznym narzędziem przedstawiającym i organizującym dane w sposób ułatwiający identyfikację zmienności (wariancji) zmiennej objaśnianej Y. Wykresy te (budowane np. w programie Minitab) są często używane w sytuacjach, w których zmienność jest trudno dostrzegalna. Służą także do pokazania związków pomiędzy czynnikami (zmienne X) a odpowiedzią (zmienna Y). Mogą być używane zarówno w stosunku…
Read more

Metody analizy danych z procesów przemysłowych

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cele szkolenia: Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznych wykorzystywanych w prowadzeniu analizy danych pochodzących z procesów przemysłowych. Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania wykresów oraz sposobów ich raportowania. Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Wstęp – podstawowe pojęcia statystyczne (zgodnie z…
Read more

MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cel szkolenia: Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) wg wytycznych Automotive Industry Action Group (AIAG) Reference Manual Fourth Edition. Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Podstawowe cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis): proces pomiarowy, system pomiarowy, pomiar, niepewność pomiaru, jakość oszacowania danych…
Read more

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 1 – poziom podstawowy

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cele szkolenia: Prezentacja zasad SPC, funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w odniesieniu do charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja alternatywna). Przedstawienie praktycznego znaczenia SPC w odniesieniu do wymagań systemu zarządzania jakością Firm przemysłowych. Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z…
Read more

MSA – Analiza Systemów Pomiarowych z elementami SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem

Czas szkolenia: 2 dni po 7 godzin Cele szkolenia: Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) w odniesieniu do charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja alternatywna). Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z zakresu SPC. Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) wg wytycznych Automotive Industry…
Read more

AQL – statystyczne procedury odbiorczej kontroli wyrywkowej

Czas szkolenia: 1 dzień – 7 godzin. Cele szkolenia: Prezentacja zasad funkcjonowania i doboru statystycznych planów odbiorczych dla oceny liczbowej i alternatywnej. Omówienie metod i zasad doboru optymalnych planów badania. Poznanie norm PN-ISO-3951oraz PN-ISO 2859. Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia. Szacunkowy udział części praktycznej (ćwiczenia): 60% Program szkolenia Wstęp do statystycznej kontroli jakości: Kontrola odbiorcza, próbka,…
Read more

Metoda Shainina

DoE – projektowanie eksperymentów

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cele szkolenia: Nabycie umiejętności praktycznego prowadzenia działań z zakresu planowania eksperymentów w dziedzinie rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakości wyrobu oraz regulacji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Zrozumienie, że techniki planowania eksperymentów (DoE – Design of Experiments) są nieodłącznym narzędziem przy optymalizacji procesów zarówno produkcyjnych jak i usługowych. W trakcie szkolenia…
Read more