Tag: statystyczne narzędzia jakości

Test Shapiro-Wilka – badanie normalności rozkładu w programie MS Excel

W praktyce bardzo często zdarza się, że ze względu na wysoki koszt analizy (koszt eksperymentu prowadzonego na wyrobie) powstaje potrzeba dokonania weryfikacji zgodności rozkładu danych z rozkładem normalnym dla próby o niewielkiej liczebności.Wśród wielu testów weryfikujących zgodność rozkładów empirycznych z teoretycznymi, uwadze należy poddać test zgodności Shapiro-Wilka. Test ten uważany jest za jeden z najmocniejszych…
Read more

Component Search – skuteczne narzędzie w procesie rozwiązywania problemów

Jednym z najważniejszych etapów dochodzenia do przyczyny źródłowej w procesie rozwiązywania problemów jest odpowiedź na pytanie: czy problem powoduje proces (człowiek, maszyna, narzędzie, zarządzanie itp.) czy jakość części dostarczanych do produkcji. Jest to kluczowe zapytanie w najważniejszej fazie rozwiązywania problemów (4D) – w fazie, w której poszukuje się przyczyny źródłowej problemu. W niektórych przypadkach, użycie…
Read more

Testy porównań wielokrotnych – post hoc

Kontynuując poprzedni wątek (Wykorzystanie testu ANOVA w praktyce) na ramach tego artykułu opisano zastosowanie testów porównań wielokrotnych, tzw. testów post hoc. Testy post hoc stosowane są w sytuacji, w której w wyniku testu ANOVA lub Welcha odrzucono hipotezę zerową (H0) zakładającą równość wartości średnich w próbach i przyjęto hipotezę alternatywną (H1) stwierdzającą, że przynajmniej jedna…
Read more

Minitab – wykorzystanie programu w sterowaniu jakością procesu i produktu

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cel szkolenia: Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w prowadzeniu analizy danych w zakresie analizy zależności pomiędzy zmiennymi, MSA (analizy systemów pomiarowych), SPC (statystycznego sterowania procesem), oraz statystyki wnioskującej na podstawie wybranych narzędzi statystycznych i graficznej prezentacji danych. Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Wprowadzenie…
Read more

Metody analizy danych z procesów przemysłowych

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cele szkolenia: Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznych wykorzystywanych w prowadzeniu analizy danych pochodzących z procesów przemysłowych. Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania wykresów oraz sposobów ich raportowania. Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Wstęp – podstawowe pojęcia statystyczne (zgodnie z…
Read more

MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cel szkolenia: Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) wg wytycznych Automotive Industry Action Group (AIAG) Reference Manual Fourth Edition. Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Podstawowe cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis): proces pomiarowy, system pomiarowy, pomiar, niepewność pomiaru, jakość oszacowania danych…
Read more

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 1 – poziom podstawowy

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cele szkolenia: Prezentacja zasad SPC, funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w odniesieniu do charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja alternatywna). Przedstawienie praktycznego znaczenia SPC w odniesieniu do wymagań systemu zarządzania jakością Firm przemysłowych. Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z…
Read more

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 2 – poziom zaawansowany

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cele szkolenia: Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) w odniesieniu do danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny (rozkłady asymetryczne, wielomodalne). Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z zakresu SPC. Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia):…
Read more

MSA – Analiza Systemów Pomiarowych z elementami SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem

Czas szkolenia: 2 dni po 7 godzin Cele szkolenia: Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) w odniesieniu do charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja alternatywna). Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z zakresu SPC. Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) wg wytycznych Automotive Industry…
Read more

AQL – statystyczne procedury odbiorczej kontroli wyrywkowej

Czas szkolenia: 1 dzień – 7 godzin. Cele szkolenia: Prezentacja zasad funkcjonowania i doboru statystycznych planów odbiorczych dla oceny liczbowej i alternatywnej. Omówienie metod i zasad doboru optymalnych planów badania. Poznanie norm PN-ISO-3951oraz PN-ISO 2859. Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia. Szacunkowy udział części praktycznej (ćwiczenia): 60% Program szkolenia Wstęp do statystycznej kontroli jakości: Kontrola odbiorcza, próbka,…
Read more