Zarządzanie zmianą konstrukcyjną elementu połączenia gwintowego

Cel szkolenia

Zdobycie kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności prowadzenia analiz i obliczeń związanych z wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych w elementach połączenia gwintowego.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników, specjalistów ds. konstrukcji, produkcji i jakości.
 • Osób odpowiedzialnych za regulację i optymalizację operacji dokręcania.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin (14 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Prowadzenia analiz i obliczeń mających na celu wskazanie i oszacowanie wartości różnicy wynikającej z wprowadzanej zmiany konstrukcyjnej elementów połączenia gwintowego.
 • Zasad i metod weryfikacji jakości operacji dokręcania.
 • Opracowania dokumentacji stanowiącej zbiór technik obliczeniowych zawierających dane niezbędne i wystarczające do określenia jakości wprowadzanej zmiany konstrukcyjnej.
 • Prowadzenia obliczeń statystycznych w formie analitycznej i graficznej w programie MS Excel.

Program szkolenia

Podstawy procesu dokręcania:

 • Omówienie głównych czynników mających wpływ na poprawność operacji dokręcania.
 • Przedstawienie głównych metod i strategii dokręcania.
 • Terminy i definicje związane z wytrzymałością materiałów – wytrzymałość materiałów na rozciąganie, granica sprężystości, granica plastyczności, prawo Hooke’a, odkształcenie, jako miara deformacji ciała poddanego siłom zewnętrznym (sprężyste i plastyczne).
 • Tarcie w połączenia gwintowych – pojęcie fizyczne wywierające istotny wpływ na jakość operacji dokręcania.
 • Krzywa dokręcania (wykres dokręcania) – co to takiego. Jak pozyskać dane do budowy krzywej dokręcania. Budowanie i interpretacja. Modyfikacja krzywej w celu wykonania analizy porównawczej podczas wprowadzania zmiany konstrukcyjnej elementu połączenia gwintowego.
 • Metoda obliczenia optymalnego momentu dokręcania na podstawie krzywej dokręcania.
 • Zjawisko relaksacji (spadek naprężeń) połączenia gwintowego – sposoby ilościowej oceny relaksacji i metody przeciwdziałania zjawisku.

Narzędzia i techniki obliczeniowe wykorzystywane podczas wprowadzania zmian konstrukcyjnych elementów połączenia gwintowego:

 • Wstęp – wiadomości podstawowe z zakresu statystyki opisowej i matematycznej.
 • Analiza zależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi: współczynnik korelacji, siła i kierunek zależności, współczynnik determinacji, estymacja współczynników regresji prostej.
 • Test normalności rozkładu, obserwacji odstającej, wariancji oraz wartości średniej i ich wykorzystanie w analizie prowadzonej w ramach zmian konstrukcyjnych elementów połączenia gwintowego.
 • Test dla par skojarzonych – technika ilościowej oceny zjawiska relaksacji złącza gwintowego.
 • Metody pomiaru momentu statycznego na łączniku (śruba, nakrętka) gwintowym.
 • Techniki obliczenia zakresu pola tolerancji dla wartości momentu statycznego po wprowadzeniu zmiany konstrukcyjnej.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Po części teoretycznej (około 50% czasu) wykonywane są ćwiczenia z użyciem elektrycznej wkrętarki dokręcającej oraz elementów połączenia gwintowego (śrub, nakrętek, podkładek) poddawanych zmianie konstrukcyjnej.

Na tej podstawie pozyskiwane są dane do prowadzenia obliczeń w programie MS Excel, co jest zaletą tej formy szkolenia za względu na niski koszt oprogramowania (nie potrzeba specjalistycznych programów matematycznych i statystycznych). Szkolenie na życzenie Klienta może być wzbogacone o analizy wykonywane w programie Minitab.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.