Wykorzystanie programu Minitab w sterowaniu jakością procesu i produktu

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają pracę z programem Minitab, ale także takich, które posiadają już umiejętności pracy z tym programem:

 • Inżynierów produkcji, jakości i designu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia.

Czas trwania

3 dni po 7 godzin (21 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania programu Minitab do potrzeb prowadzenia analiz w przedsiębiorstwie.
 • Dobierać odpowiednie narzędzia statystyczne w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzić obliczenia a następnie dokonać analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikować potrzeby i wdrażać narzędzia MSA, SPC, DoE.
 • Rozwiązywać skomplikowane problemy procesów produkcyjnych i jakości wyrobów.

Program szkolenia

Wprowadzenie do obsługi programu Minitab:

 • Charakterystyka programu.
 • Podstawowe operacje.
 • Interfejs użytkownika.
 • Usługa „help” i „help” kontekstowy.
 • Okno sesji i arkusz kompletowania danych.
 • Organizacja i ustawienie programu do preferencji użytkownika.

Graficzna prezentacja danych, budowa i interpretacja najczęściej wykorzystywanych wykresów w praktyce przemysłowej, m.in:

 • punktowy (dotplot),
 • wartości indywidualnej pomiaru (individual value plots),
 • liniowy (line chart),
 • kolumnowy (bar chart),
 • kołowy (pie Chart),
 • histogram,
 • rozrzutu (scatterplot),
 • pudełkowy (box-plot),
 • przedziałowy (interval plot),
 • rozkładów prawdopodobieństwa (probability distribution plots).

Statystyka opisowa, sposoby liczenia i interpretacja miar:

 • Położenia rozkładu danych: średnia arytmetyczna, mediana, pierwszy i trzeci kwartyl, wartości minimalnej i maksymalnej.
 • Rozrzutu rozkładu danych: odchylenia standardowego, wariancji, rozstępu, klasycznego współczynnika zmienności, rozstępu między kwartylowego.
 • Symetrii rozkładu danych: klasyczny współczynnik skośności.
 • Spłaszczenia rozkładu danych: współczynnik kurtozy.
 • Rozkład empiryczny a rozkład teoretyczny.

Statystyka wnioskująca, prezentacja i wykorzystanie najpopularniejszych testów statystycznych wykorzystywanych w optymalizacji procesów technologicznych i ciągłemu podnoszeniu jakości wyrobów:

 • Testy typu rozkładu danych.
 • Test dla wskaźnika struktury (proporcji).
 • Test dla dwóch wskaźników struktury.
 • Test χ2 dla wariancji.
 • Test dla dwóch wariancji.
 • Test dla średnich – próby niezależne (równe wariancje).
 • Test dla średnich – prób niezależne (nierówne wariancje).
 • Test dla par obserwacji (próby zależne).
 • Testy dla jednorodności wariancji w k>2 próbach.
 • Test jednorodności wielu średnich (klasyfikacja pojedyncza).
 • Testy porównań wielokrotnych.
 • ANOM – analiza wartości średnich.
 • Testy nieparametryczne dla 1,2,i >3 prób.
 • Testy dla obserwacji odstających (z ang. Outliers).
 • Test losowości próby.

Analiza zależności zmiennych losowych:

 • Korelacja liniowa. Obliczanie i interpretacja współczynnika korelacji liniowej Pearsona i Spearmana.
 • Współczynnik determinacji.
 • Liniowa funkcja regresji.
 • Regresja wieloraka, czyli analiza wpływu kilku zmiennych niezależnych (objaśniających) na zmienną zależną (objaśnianą).
 • Regresja nieliniowa – przykłady, zastosowania i interpretacja.

MSA – analiza systemów pomiarowych:

 • Sposób przygotowania i interpretacji technik oceny narzędzia pomiarowego: rozróżnialność (ndc – liczba rozróżnialnych kategorii, rozdzielczość zasada 1:10), poprawność (błąd systematyczny BIAS, liniowość, stabilność, wskaźniki Cg i Cgk).
 • Kryteria oceny zgodności systemu pomiarowego ze względu na proces i na produkt.
 • Badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej (ang. R&R study) metodą wartości średniej i rozstępu ARM (ang. Average Range Method) oraz analizy wariancji metodą krzyżową (ang. ANOVA Crossed) dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących).

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem:

 • Karty kontrolne Shewharta dla:
  a. Oceny liczbowej: X-bar S (wartości średniej i odchylenia standardowego), Xi-MR (wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu).
  b. Oceny alternatywnej: karta p (frakcji jednostek niezgodnych), karta u (liczby niezgodności na jednostkę).
 • Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym: klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm (zgodnie z podręcznikiem AIAG Statistical Process Control Second Edition), organicznie jednostronne i dwustronne, obliczanie prawdopodobieństwa, frakcji realizacji poza granicami specyfikacji.
 • Analiza procesu dla danych niezgodnych z rozkładem normalnym: przykłady teoretycznych rozkładów zmiennej typu ciągłego innych niż normalny: rozkład Log-normalny, Weibulla, Gamma, obliczanie wskaźników procesu Pp, Ppk dla rozkładów asymetrycznych, podstawowe transformacje danych empirycznych stosowane w celu obliczenia zdolności procesu niezgodnego z rozkładem normalnym.

Obliczenia poparte są wieloma przykładami praktycznymi. Wszystkie obliczenia wykonywane są z użyciem programu do analizy statystycznej Minitab. Uczestnik otrzymuje gotowe instrukcje w formie papierowej wykonywania procedur statystycznych oraz interpretacji ich wyników. Analizy prowadzone z użyciem danych z realnych procesów i problemów, które wystąpiły w przeszłości. Obliczenia poparte są bogatym wsparciem ilustracyjnym studium praktycznego przypadku (case study).

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.