Wybrane testy parametryczne i nieparametryczne stosowane w przemyśle

Cel szkolenia

Przedstawienie i omówienie w teorii i praktyce narzędzi wnioskowania statystycznego, jakimi są statystyczne testy parametryczne i nieparametryczne.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów procesu, jakości, działów projektu i konstrukcji, techników laboratoriów pomiarowych, technologów.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin (14 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych.
 • Dobierania odpowiednich testów statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń, a następnie dokonania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu Excel.
 • Prowadzenia analiz statystycznych z użyciem programu Minitab.

Program szkolenia

 1. Podstawowe informacje związane z testowaniem statystycznym:
  • Populacja a próbka.
  • Pojęcie hipotezy zerowej i alternatywnej.
  • Błąd pierwszego (α) i drugiego (β) rodzaju.
  • Poziom istotności statystycznej i prawdopodobieństwo testowe p-value.
  • Definicja testów parametrycznych i nieparametrycznych.
  • Parametr a estymator – własności i różnice.
 2. Wybrane testy parametryczne:
  • Test χ2 dla wariancji.
  • Test Fishera-Snedecora dla dwóch wariancji.
  • Test t-Studenta dla prób niezależnych (równe wariancje).
  • Test t-Studenta dla prób niezależnych (nierówne wariancje).
  • Test t-Studenta dla par obserwacji (próby zależne).
  • Test Bartletta dla jednorodności wariancji w k>2 próbach (rozkład normalny).
  • Test Levene’a dla jednorodności wariancji w k>2 próbach (rozkład inny niż normalny).
  • Test jednorodności wielu średnich (klasyfikacja pojedyncza).
  • Test dla wskaźnika struktury (proporcji).
  • Test dla dwóch wskaźników struktury.
 3. Wybrane testy nieparametryczne:
  • Testy normalności rozkładu (Andersona-Darlinga, Shapiro-Wilka, Kołmogorowa-Smirnowa).
  • Test Manna-Whitneya.
  • Test sumy rang Kruskala-Wallisa.
  • Test Mediany.
  • Test Wilcoxona (rangowanych znaków).
  • Test niezależności χ2.
 4. Dodatkowe testy wykorzystywane w przemyśle:
  • Test istotności współczynnika korelacji.
  • Test równoległości dwóch prostych regresji.

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu analizy statystycznej Minitab. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory (i dodatkowe otrzymane w ramach szkolenia) wykorzystane mogą być w celu prowadzenia analiz statystycznych w przedsiębiorstwie. Uczestnicy szkolenia wykonują pomiary, wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów, dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu wnioskowania statystycznego.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.

Sugerowane wcześniej odbycie szkolenia

Statystyka opisowa z analizą struktury danych