SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem cz.2

Profil uczestników

Szkolenie, Statystyczne Sterowanie Procesem, skierowane jest do:

 • Kadry inżynierskiej, technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin (14 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu SPC.
 • Dobierania odpowiedniego narzędzia statystycznego w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi SPC.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu Excel.
 • Stosowania norm ISO a także innych dokumentów, określających analityczny i graficzny sposób wykorzystania metod statystycznych w ramach SPC.

Program szkolenia

 1. Miary pozycyjne (kwartyle, kwantyle, pertencyle).
 2. Karty kontrolne zgodnie z normą ISO 7870:
  • Karta ruchomej średniej (ang. MA – Moving Average) i ruchomego rozstępu
   (ang. MR – Moving Range).
  • Karta z (ang. z-chart) – karta danych standaryzowanych.
  • Karta regresji.
  • Karta kontrolna współczynnika zmienności.
  • Karta kontrolna dla danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny.
  • Karta kontrolna wykładniczo ważonej średniej ruchomej (ang. EWMA – Exponentially-Weighted Moving Average).
 3. Analiza procesu dla danych niezgodnych z rozkładem normalnym:
  • Przykłady teoretycznych rozkładów zmiennej typu ciągłego innych niż normalny: rozkład Log-normalny, Weibulla, Gamma.
  • Obliczanie wskaźników procesu Pp, Ppk metodą percentylową (krzywe Pearsona zgodnie z ISO 22414-4).
  • Obliczanie wskaźników procesu Pp, Ppk wykorzystując funkcje wbudowaną w programie Excel.
  • Transformacje: Boxa-Coxa, Johnsona – podstawowe transformacje stosowane w celu obliczenia zdolności procesu niezgodnego z rozkładem normalnym.
 4. Analiza procesów tzw. wielostrumieniowych poprzez porównanie próbek wykorzystując narzędzie analizy statystycznej programu Excel (test F, testy t-Studenta, jednoczynnikowa ANOVA).
 5. Podstawowe testy nieparametryczne używane w statystycznym sterowaniu procesami: Manna-Whitneya, Kruskala-Wallisa, test Mediany.

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel i program analizy statystycznej Minitab. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory (i dodatkowe otrzymane w ramach szkolenia) mogą zostać wykorzystane do statystycznej analizy SPC w przedsiębiorstwie. Uczestnicy wykonują pomiary, wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów, dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu SPC.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych
  konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.

Sugerowane wcześniej odbycie szkolenia

Statystyka opisowa z analizą struktury danych
Statystyczne sterowanie procesem – cz. 1