SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem cz.1

Cel szkolenia

Zapoznanie słuchacza z narzędziami podręcznika AIAG Statistical Process Control Second Edition, poznania podstawowych pojęć statystycznej kontroli procesu oraz przekazania wiedzy na temat analizy danych i zarządzania wynikami analizy.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kadry inżynierskiej, technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin (14 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu SPC.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi SPC.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu Excel.
 • Stosowania normy ISO a także innych dokumentów, określających analityczny i graficzny sposób wykorzystania metod statystycznych w ramach SPC.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie: znaczenie metod statystycznych w systemie zarządzania jakością, kluczowe informacje w oparciu o IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, statystyczne narzędzia i metody jakości (ISO/TR 10017).
 2. Podstawy statystycznej analizy danych:
  a. Definicja procesu, zmienna losowa a zmienna specjalna, proces stabilny i proces poza kontrolą statystyczną.
  b. Statystyczny opis danych – miary położenia rozkładu (średnia arytmetyczna, mediana), miary rozrzutu (rozstęp, odchylenie standardowe, wariancja), miara symetrii rozkładu (klasyczny współczynnik skośności), miara spłaszczenia rozkładu danych (kurtoza).
  c. Graficzna prezentacja danych: histogram, wykres pudełkowy (ang. Box-plot), wykres liniowy, punktowy, kolumnowy, kołowy.
  d. Rozkład normalny (Gaussa), analiza normalności rozkładu danych, graficzny test normalności rozkładu wg PN-ISO 5479:2002, test Andersona-Darlinga, test normalności danych Shapiro-Wilka, test Grubbsa dla obserwacji odstających (z ang. Outliers), rozkład empiryczny vs rozkład teoretyczny.
 3.  Karty kontrolne Shewharta dla:
  a. Oceny liczbowej: karta X-bar R (wartości średniej i rozstępu), X-bar S (wartości średniej i odchylenia standardowego), Me R (mediany i rozstępu), X MR (wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu).
  b. Oceny alternatywnej: karta p (frakcji jednostek niezgodnych), karta np (liczby jednostek niezgodnych, karta c (liczby niezgodności), karta u (liczby niezgodności na jednostkę).
 4. Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym:
  a. Klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm (zgodnie z podręcznikiem AIAG Statistical Process Control Second Edition), organicznie jednostronne i dwustronne.
  b. Ocena zdolności maszyny, wskaźniki Cm, Cmk, MC.
  c. Obliczanie prawdopodobieństwa, frakcji realizacji poza granicami specyfikacji z wykorzystaniem wbudowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel oraz wykorzystując tablicę standaryzowanego rozkładu normalnego.

Wszystkie obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu do analizy statystycznej Minitab. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory (i dodatkowe otrzymane w ramach szkolenia) mogą zostać wykorzystane do statystycznej analizy SPC w przedsiębiorstwie. Uczestnicy wykonują pomiary, wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów, dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu SPC.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.

Sugerowane wcześniej odbycie szkolenia

Statystyka opisowa z analiza struktury danych