MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Kadry inżynierskiej, technologów, techników.
 • Kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych, za jakość dostawców materiałów do produkcji.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin (14 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi MSA.
 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu MSA.
 • Prowadzenia obliczeń i dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Dobierania metod pomiarowych do sterowania procesem.
 • Uzyskiwania informacji dotyczących przyczyn nieskutecznej kontroli procesu.

Program szkolenia

 1. Podstawowe cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis): proces pomiarowy, system pomiarowy, pomiar, niepewność pomiaru, jakość oszacowania danych pomiarowych, zmienność od przyrządu pomiarowego EV (ang. equipment variation), zmienność od pomiarowca AV (ang. Appraiser variation), zmienność procesu (od części do części) PV (ang. proces variation), zmienność całkowita TV (ang. total variation), powtarzalność i odtwarzalność R&R (ang. repeatability and reproducibility).
 2. Rozróżnialność (ndc – liczba rozróżnialnych kategorii, rozdzielczość zasada 1:10), poprawność (błąd systematyczny BIAS, liniowość, stabilność), precyzja (powtarzalność, odtwarzalność, interakcja pomiędzy częścią i pomiarowcem), badanie systematycznej odchyłki pomiarowej i rozrzutu przyrządu pomiarowego – wskaźniki Cg i Cgk.
 3. Kryteria oceny zgodności systemu pomiarowego ze względu na proces i na produkt.
 4. Badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej (ang. R&R study):
  a. Metoda wartości średniej i rozstępu ARM (ang. Average Range Method) dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących).
  b. Metoda analizy wariancji metodą krzyżową (ang. ANOVA Crossed) dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących).
  c. Metoda analizy wariancji metodą zagnieżdżoną (ang. ANOVA Nested) dla pomiarów niepowtarzalnych (niszczących lub wprowadzających zmianę fizyczną w mierzonym obiekcie podczas pomiaru).

Wszystkie obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel.i programu do analizy statystycznej Minitab. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do statystycznej analizy MSA w przedsiębiorstwie. Uczestnicy wykonują pomiary, wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów, dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu MSA.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.

Sugerowane wcześniej odbycie szkolenia

Statystyka opisowa z analizą struktury danych.