MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny atrybutowej

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Auditorów wewnętrznych, auditorów 2 i 3 strony (dostawców i certyfikujących).
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Kadry inżynierskiej, technologów, techników.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych, za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Osób odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem kontrolnym i pomiarowym.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Czas trwania

1 dzień 7 godzin

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi i metod statystycznych MSA dla pomiarów atrybutowych.
 • Dokonywać wyboru odpowiedniej metody pomiaru.
 • Prowadzenia obliczeń w celu wyciągnięcia wniosków.
 • Prawidłowego interpretowania graficznej prezentacji danych.

Program szkolenia

 • Porównanie systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i atrybutowej (dobry/zły, OK/NOK) – wskazanie i omówienie różnic i podobieństw.
 • Dane atrybutowe – miary poziomu jakości.
 • Błędy 1 i 2 rodzaju oraz ich skutki w kontroli jakości.
 • Procedury badania zdolności systemu kontroli alternatywnej wg wytycznych Automotive Industry Action Group (AIAG) Reference Manual Fourth Edition.
 • Metoda skrócona („krótka”) – analiza 2-óch kontrolerów dla 20 wyrobów.
 • Analizy badania hipotezy (Cross-Tab Method).
 • Test Cohen’a zgodności ocen kontrolerów.
 • Analiza zgodności dla pomiarów atrybutowych (Attribute Agreement Analysis) z użyciem programu Minitab, statystyka kappa Fleiss’a.
 • Miary zgodności operatorów.
 • Interpretacja wskaźników opisujących ogólną skuteczność systemu pomiarowego: powtarzalność operatora(ów), poprawność operatora(ów), skłonność do odrzucenia (błąd 1 rodzaju), skłonność do akceptacji (błąd 2 rodzaju).

Obliczenia wykonywane są z użyciem programu do analizy statystycznej Minitab. Uczestnicy wykonują pomiary wprowadzając je do programu Minitab, dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu MSA.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.