DoE – projektowanie eksperymentów

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów produkcji i jakości.
 • Kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.

Forma szkolenia

Wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin (14 godzin).

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu planowania eksperymentów.
 • Dobierania odpowiednich planów do praktycznej sytuacji.
 • Identyfikowania czynników, które staną się częścią eksperymentu.
 • Wykorzystywania i budowania kalkulatorów statystycznych używając programu Excel.
 • Wykorzystywania programu Minitab do celów prowadzenia eksperymentów.

Program szkolenia

 • Podstawy statystycznej analizy danych.
 • Statystyka opisowa – miary położenia, rozrzutu, symetrii, kurtozy.
 • Estymacja punktowa i przedziałowa.
 • Klasyfikacja skal pomiarowych.
 • Hipotezy statystyczne, pojęcia wnioskowania statystycznego.
 • Jednoczynnikowa analiza wariancji (One-Way ANOVA).
 • Testy porównań wielokrotnych.
 • ANOM – analiza wartości średnich
 • Wieloczynnikowa analiza wariancji.
 • Pojęcia podstawowe związane z planowaniem eksperymentów (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 3534-3 „Planowanie doświadczeń”.)
 • Plany czynnikowe kompletne dla wielkości z nastawami dyskretnymi.
 • Plany czynnikowe frakcyjne dla wielkości z nastawami dyskretnymi.
 • Plany eliminacyjne Placketta-Burmana.
 • Generalne, pełne plany czynnikowe – doświadczenia, w których czynniki ustawiane są na więcej niż dwóch poziomach.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są w formie mailowej.

Sugerowane wcześniej odbycie szkolenia