Zarządzanie zmianą konstrukcyjną elementu połączenia gwintowego

Zarządzanie zmianą konstrukcyjną elementu połączenia gwintowego

Proces montażu połączeń gwintowych

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Cel szkolenia:

Zdobycie kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności prowadzenia analiz i obliczeń związanych z wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych elementów połączenia gwintowego.

Szacunkowy udział części praktycznej (ćwiczenia): 60%

Program szkolenia:

Podstawy procesu dokręcania:

 • Omówienie głównych czynników mających wpływ na poprawność operacji dokręcania.
 • Przedstawienie głównych metod i strategii dokręcania.
 • Terminy i definicje związane z wytrzymałością materiałów – wytrzymałość materiałów na rozciąganie, granica sprężystości, granica plastyczności, prawo Hooke’a, odkształcenie, jako miara deformacji ciała poddanego siłom zewnętrznym (sprężyste i plastyczne).
 • Tarcie w połączenia gwintowych – pojęcie fizyczne wywierające istotny wpływ na jakość operacji dokręcania.
 • Krzywa dokręcania (wykres dokręcania) – co to takiego. Jak pozyskać dane do budowy krzywej dokręcania. Budowanie i interpretacja. Modyfikacja krzywej w celu wykonania analizy porównawczej podczas wprowadzania zmiany konstrukcyjnej elementu połączenia gwintowego.
 • Metoda obliczenia optymalnego momentu dokręcania na podstawie krzywej dokręcania.
 • Zjawisko relaksacji (spadek naprężeń) połączenia gwintowego – sposoby ilościowej oceny relaksacji i metody przeciwdziałania zjawisku.

Narzędzia i techniki obliczeniowe wykorzystywane podczas wprowadzania zmian konstrukcyjnych elementów połączenia gwintowego:

 • Wstęp – wiadomości podstawowe z zakresu statystyki opisowej i matematycznej.
 • Analiza zależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi: współczynnik korelacji, siła i kierunek zależności, współczynnik determinacji, estymacja współczynników regresji prostej.
 • Test normalności rozkładu, obserwacji odstającej, wariancji oraz wartości średniej i ich wykorzystanie w analizie prowadzonej w ramach zmian konstrukcyjnych elementów połączenia gwintowego.
 • Test dla par skojarzonych – technika ilościowej oceny zjawiska relaksacji złącza gwintowego.
 • Metody pomiaru momentu statycznego na łączniku (śruba, nakrętka) gwintowym.
 • Techniki obliczenia zakresu pola tolerancji dla wartości momentu statycznego po wprowadzeniu zmiany konstrukcyjnej.

Obliczenia prowadzone są w programie MS Excel, co jest zaletą tej formy szkolenia ze względu na niski koszt oprogramowania (nie potrzeba specjalistycznych programów matematycznych i statystycznych).

Przeczytaj artykuł

Uczestnik nauczy się:

 • Prowadzenia analiz i obliczeń mających na celu wskazanie i oszacowanie wartości różnicy wynikającej z wprowadzanej zmiany konstrukcyjnej elementów połączenia gwintowego.
 • Zasad i metod weryfikacji jakości operacji dokręcania.
 • Opracowania dokumentacji stanowiącej zbiór technik obliczeniowych zawierających dane niezbędne i wystarczające do określenia jakości wprowadzanej zmiany konstrukcyjnej.
 • Prowadzenia obliczeń matematycznych i statystycznych w formie analitycznej i graficznej w programie MS Excel.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników, specjalistów ds. konstrukcji, produkcji i jakości.
 • Osób odpowiedzialnych za regulację i optymalizację operacji dokręcania.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Obiad, bufet kawowy i słodki poczęstunek w każdym dniu szkolenia.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje