SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 1 – poziom podstawowy

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem część 1 – poziom podstawowy

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Cele szkolenia:

Prezentacja zasad SPC, funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w odniesieniu do charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja alternatywna).

Przedstawienie praktycznego znaczenia SPC w odniesieniu do wymagań systemu zarządzania jakością Firm przemysłowych.

Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z zakresu SPC.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie: znaczenie metod statystycznych (SPC) w systemie zarządzania jakością, kluczowe informacje w oparciu o IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, statystyczne narzędzia i metody jakości (ISO/TR 10017).
 2. Podstawy statystycznej analizy danych.
 3. Definicja procesu, zmienna losowa a zmienna specjalna, proces stabilny i proces poza kontrolą statystyczną.
 4. Statystyczny opis danych – miary położenia rozkładu (średnia arytmetyczna, mediana), miary rozrzutu (rozstęp, odchylenie standardowe, wariancja), miara symetrii rozkładu (klasyczny współczynnik skośności), miara spłaszczenia rozkładu danych (kurtoza).
 5. Graficzna prezentacja danych: histogram, wykres pudełkowy (ang. Box-plot), wykres liniowy, punktowy, kolumnowy, kołowy.
 6. Rozkład normalny (Gaussa), analiza normalności rozkładu danych, graficzny test normalności rozkładu wg PN-ISO 5479:2002, test Andersona-Darlinga, test normalności danych Shapiro-Wilka, test Grubbsa dla obserwacji odstających (z ang. Outliers), rozkład empiryczny vs rozkład teoretyczny.
 7.  Karty kontrolne Shewharta stosowane w SPC dla:
  • Oceny liczbowej: karta X-bar R (wartości średniej i rozstępu), X-bar S (wartości średniej i odchylenia standardowego), Me R (mediany i rozstępu), Xi MR (wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu).
  • Oceny alternatywnej: karta p (frakcji jednostek niezgodnych), karta np (liczby jednostek niezgodnych), karta c (liczby niezgodności), karta u (liczby niezgodności na jednostkę).
 8. Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym.
 9. Klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm (zgodnie z podręcznikiem AIAG Statistical Process Control (SPC) Second Edition), organicznie jednostronne i dwustronne.
 10. Ocena zdolności maszyny, wskaźniki Cm, Cmk, MC.
 11. Obliczanie prawdopodobieństwa, frakcji realizacji poza granicami specyfikacji z wykorzystaniem wbudowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego MS Excel, wykorzystując tablicę standaryzowanego rozkładu normalnego oraz program Minitab.

Wszystkie obliczenia w ramach SPC wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu do analizy statystycznej Minitab.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory (i dodatkowe otrzymane w ramach szkolenia) mogą zostać wykorzystane do statystycznej analizy SPC w przedsiębiorstwie. Uczestnicy wykonują pomiary, wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów, dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia SPC, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu SPC.

Przeczytaj artykuł

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu SPC.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych SPC w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi SPC.
 • Interpretacji współczynników zdolności procesu i ich wpływ na jakość produkcji.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Stosowania normy i innych dokumentów, określających analityczny i graficzny sposób wykorzystania metod statystycznych w ramach SPC.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które powinny rozumieć, stosować oraz interpretować narzędzia SPC. W szczególności dotyczy to:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcyjnych i kontrolnych.
 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej, osób zarządzających elementami procesu produkcyjnego i SPC.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych SPC oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje