Lean Six Sigma: Narzędzia wnioskowania statystycznego stosowane w przemyśle

Lean Six Sigma: Narzędzia wnioskowania statystycznego stosowane w przemyśle

Cel szkolenia:

Przedstawienie i omówienie w teorii i praktyce narzędzi wnioskowania statystycznego, jakimi są statystyczne testy parametryczne i nieparametryczne.

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Szacunkowy udział części praktycznej (ćwiczenia): 60%

Program szkolenia:

 1. Podstawowe informacje związane z testowaniem statystycznym:
  • Populacja a próbka.
  • Pojęcie hipotezy zerowej i alternatywnej.
  • Błąd pierwszego (α) i drugiego (β) rodzaju.
  • Poziom istotności statystycznej i prawdopodobieństwo testowe p-value.
  • Definicja testów parametrycznych i nieparametrycznych.
  • Parametr a estymator – własności i różnice.
 2. Wybrane testy parametryczne:
  • χ2 dla wariancji.
  • Fishera-Snedecora dla dwóch wariancji.
  • t-Studenta dla prób niezależnych (równe wariancje).
  • t-Studenta dla prób niezależnych (nierówne wariancje).
  • t-Studenta dla par obserwacji (próby zależne).
  • Bartletta dla jednorodności wariancji w k>2 próbach (rozkład normalny).
  • Levene’a dla jednorodności wariancji w k>2 próbach (rozkład inny niż normalny).
  • Jednorodności wielu średnich (klasyfikacja pojedyncza).
  • Wskaźnika struktury (proporcji).
  • Dwóch wskaźników struktury.
 3. Wybrane testy nieparametryczne:
  • Normalności rozkładu (Andersona-Darlinga, Shapiro-Wilka, Kołmogorowa-Smirnowa).
  • Manna-Whitneya.
  • Sumy rang Kruskala-Wallisa.
  • Mediany.
  • Wilcoxona (rangowanych znaków).
  • Niezależności χ2.
 4. Dodatkowe testy wykorzystywane w przemyśle:
  • Istotności współczynnika korelacji.
  • Równoległości dwóch prostych regresji.

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu analizy statystycznej Minitab. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory (i dodatkowe otrzymane w ramach szkolenia) wykorzystane mogą być w celu prowadzenia analiz statystycznych w przedsiębiorstwie. Uczestnicy szkolenia wykonują pomiary, wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów, dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu wnioskowania statystycznego.

Przeczytaj artykuł

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych.
 • Dobierania odpowiednich testów statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń, a następnie dokonania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Prowadzenia analiz statystycznych z użyciem programu Minitab.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów procesu, jakości, działów projektu i konstrukcji, techników laboratoriów pomiarowych, technologów.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.
 • Pracowników odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie.