MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej

MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej

Czas szkolenia: 1 dzień – 7 godzin.

Cele szkolenia

Zdobycie umiejętności wyboru i stosowania metod badania zdolności systemów kontroli alternatywnej wg wytycznych MSA – Measurement System Analysis, AIAG – 4th Edition.

Zrozumienie definicji i wskaźników związanych z oceną zdolności systemów kontroli alternatywnej (atrybutowej) tj. kontrola organoleptyczna, która jest ogólnie pojętą oceną jakości za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, dotyku, zapachu). Klasyfikacja: OK/NOK.

Program szkolenia

 • Porównanie systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i atrybutowej (dobry/zły, OK/NOK) – wskazanie i omówienie różnic i podobieństw.
 • Dane atrybutowe – miary poziomu jakości.
 • Błędy 1 i 2 rodzaju oraz ich skutki w kontroli jakości.
 • Procedury badania zdolności systemu kontroli alternatywnej wg wytycznych Automotive Industry Action Group (AIAG) Reference Manual Fourth Edition.
 • Metoda skrócona („krótka”) – analiza 2-óch kontrolerów dla 20 wyrobów.
 • Analizy badania hipotezy (Cross-Tab Method).
 • Test Cohen’a zgodności ocen kontrolerów.
 • Analiza zgodności dla pomiarów atrybutowych (Attribute Agreement Analysis) z użyciem programu Minitab, statystyka kappa Fleiss’a.
 • Miary zgodności operatorów.
 • Interpretacja wskaźników opisujących ogólną skuteczność systemu pomiarowego: powtarzalność operatora(ów), poprawność operatora(ów), skłonność do odrzucenia (błąd 1 rodzaju), skłonność do akceptacji (błąd 2 rodzaju).

Obliczenia wykonywane są z użyciem programu do analizy statystycznej Minitab. Uczestnicy wykonują pomiary wprowadzając je do programu Minitab, dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu MSA.

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia, warsztaty.

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi i metod statystycznych MSA dla pomiarów atrybutowych.
 • Dokonywania wyboru odpowiedniej metody pomiaru w zależności od aktualnej potrzeby przedsiębiorstwa.
 • Prowadzenia obliczeń i wyciągania wniosków.
 • Prawidłowego interpretowania graficznej prezentacji danych.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Auditorów wewnętrznych, auditorów 2 i 3 strony (dostawców i certyfikujących).
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Kadry inżynierskiej, technologów, techników.
 • Osób odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem kontrolnym i pomiarowym.

Oferta obejmuje

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.