Minitab – wykorzystanie programu w sterowaniu jakością procesu i produktu

Minitab – wykorzystanie programu w sterowaniu jakością procesu i produktu

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w prowadzeniu analizy danych w zakresie analizy zależności pomiędzy zmiennymi, MSA (analizy systemów pomiarowych), SPC (statystycznego sterowania procesem), oraz statystyki wnioskującej na podstawie wybranych narzędzi statystycznych i graficznej prezentacji danych.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

Wprowadzenie do obsługi programu Minitab:

 • Charakterystyka programu.
 • Podstawowe operacje.
 • Interfejs użytkownika.
 • Usługa „help” i „help” kontekstowy.
 • Okno sesji i arkusz kompletowania danych.
 • Organizacja i ustawienie programu do preferencji użytkownika.

Moduł analizy zależności zmiennych losowych:

 • Korelacja liniowa. Obliczanie i interpretacja współczynnika korelacji liniowej Pearsona i Spearmana.
 • Współczynnik determinacji.
 • Liniowa funkcja regresji.
 • Regresja wieloraka, czyli analiza wpływu kilku zmiennych niezależnych (objaśniających) na zmienną zależną (objaśnianą).
 • Regresja nieliniowa – przykłady, zastosowania i interpretacja.
 • Jednoczynnikowa analiza wariancji (One-Way ANOVA).
 • Testy porównań wielokrotnych, oszacowanie wpływu i wskazanie które zmienne objaśniane sterują jakością zmiennej objaśniającej.
 • ANOM – analiza wartości średnich.
 • Wstęp do planowania eksperymentów, pojęcia podstawowe związane z planowaniem eksperymentów (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 3534-3 „Planowanie doświadczeń”).
 • Plany czynnikowe kompletne dla wielkości z nastawami dyskretnymi.
 • Generalne, pełne plany czynnikowe – doświadczenia, w których czynniki ustawiane są na więcej niż dwóch poziomach.
 • Wykresy Multi-Vari.

Moduł MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i atrybutowej:

 • Sposób przygotowania i interpretacji technik oceny narzędzia pomiarowego: rozróżnialność (ndc – liczba rozróżnialnych kategorii, rozdzielczość zasada 1:10), poprawność (błąd systematyczny BIAS, liniowość, stabilność).
 • Techniki oceny systemów pomiarowych: precyzja (powtarzalność, odtwarzalność, interakcja pomiędzy częścią i pomiarowcem), badanie systematycznej odchyłki pomiarowej i rozrzutu przyrządu pomiarowego – wskaźniki Cg i Cgk.
 • Kryteria oceny zgodności systemu pomiarowego ze względu na proces i na produkt.
 • Badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej (ang. R&R study) metodą wartości średniej i rozstępu ARM (ang. Average Range Method) oraz analizy wariancji metodą krzyżową (ang. ANOVA Crossed) dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących), a także metoda analizy wariancji metodą zagnieżdżoną (ang. ANOVA Nested) dla pomiarów niepowtarzalnych (niszczących lub wprowadzających zmianę fizyczną w mierzonym obiekcie podczas pomiaru).
 • Analiza zgodności dla pomiarów atrybutowych (Attribute Agreement Analysis), statystyka kappa Fleiss’a, miary zgodności operatorów, interpretacja wskaźników opisujących ogólną skuteczność systemu pomiarowego: powtarzalność operatora(ów), poprawność operatora(ów), skłonność do odrzucenia (błąd 1 rodzaju), skłonność do akceptacji (błąd 2 rodzaju).

Moduł SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem:

 • Karty kontrolne Shewharta dla:
  a. Oceny liczbowej: karta X-bar R (wartości średniej i rozstępu), X-bar S (wartości średniej i odchylenia standardowego), Me R (mediany i rozstępu), X MR (wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu).
  b. Oceny alternatywnej: karta p (frakcji jednostek niezgodnych), karta np (liczby jednostek niezgodnych, karta c (liczby niezgodności), karta u (liczby niezgodności na jednostkę).
 • Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym: klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm (zgodnie z podręcznikiem AIAG Statistical Process Control Second Edition), organicznie jednostronne i dwustronne, obliczanie prawdopodobieństwa, frakcji realizacji poza granicami specyfikacji.
 • Karta ruchomej średniej (ang. MA – Moving Average) i ruchomego rozstępu (ang. MR – Moving Range) – zgodnie z normą ISO 7870.
 • Analiza procesu dla danych niezgodnych z rozkładem normalnym: przykłady teoretycznych rozkładów zmiennej typu ciągłego innych niż normalny: rozkład Log-normalny, Weibulla, Gamma, obliczanie wskaźników procesu Pp, Ppk dla rozkładów asymetrycznych, transformacje: Boxa-Coxa, Johnsona – podstawowe transformacje stosowane w celu obliczenia zdolności procesu niezgodnego z rozkładem normalnym.

Obliczenia poparte są wieloma przykładami praktycznymi. Wszystkie obliczenia wykonywane są z użyciem programu do analizy statystycznej Minitab. Uczestnik otrzymuje gotowe instrukcje w formie papierowej wykonywania procedur statystycznych oraz interpretacji ich wyników. Analizy prowadzone z użyciem danych z realnych procesów i problemów, które wystąpiły w przeszłości. Obliczenia poparte są bogatym wsparciem przedstawiającym studium praktycznego przypadku (case study).

Przeczytaj artykuł

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania programu Minitab do potrzeb prowadzenia analiz w przedsiębiorstwie.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi z zakresu MSA, SPC, statystyki opisowej i wnioskującej.
 • Rozwiązywania problemów procesów produkcyjnych i jakości wyrobów z wykorzystaniem programu Minitab.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają pracę z programem Minitab, ale także tych, które posiadają już umiejętności pracy z tym programem:

 • Inżynierów produkcji, jakości, utrzymania ruchu i narzędziowni.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej każdego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.
 • Osób odpowiedzialnych za proces rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje