DoE – projektowanie eksperymentów

DoE – projektowanie eksperymentów

Metoda Shainina

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Cele szkolenia:

Nabycie umiejętności praktycznego prowadzenia działań z zakresu planowania eksperymentów w dziedzinie rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakości wyrobu oraz regulacji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Zrozumienie, że techniki planowania eksperymentów (DoE – Design of Experiments) są nieodłącznym narzędziem przy optymalizacji procesów zarówno produkcyjnych jak i usługowych. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają przykłady zastosowania technik DoE, a także przeprowadzą eksperymenty optymalizacyjne.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

 • Rola projektowania eksperymentów w osiąganiu celów produkcyjnych i jakościowych przedsiębiorstwa.
 • Wpływ planowania eksperymentów na eliminację strat i optymalizację zysków.
 • Zarządzanie projektem poprzez określenie celów badania, definiowanie etapów projektu, stawianie hipotez statystycznych.
 • Podstawy statystycznej analizy danych. Definicje.
 • Pojęcia podstawowe związane z planowaniem eksperymentów (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 3534-3 „Planowanie doświadczeń”.)
 • Statystyka opisowa – miary położenia, rozrzutu, symetrii, kurtozy.
 • Estymacja punktowa i przedziałowa.
 • Klasyfikacja skal pomiarowych.
 • Hipotezy statystyczne, pojęcia wnioskowania statystycznego.
 • Jednoczynnikowa analiza wariancji (One-Way ANOVA) – badanie wpływu jednego czynnika (zmienna objaśniająca X) ustawionego na wielu poziomach na charakterystykę kontrolną (zmienną objaśnianą Y).
 • Testy porównań wielokrotnych – analizowanie różnic wartości średnich dla porównania poziomów analizowanego czynnika X.
 • ANOM – analiza wartości średnich
 • Wieloczynnikowa analiza wariancji.
 • Plany czynnikowe kompletne dla wielkości z nastawami dyskretnymi.
 • Plany czynnikowe frakcyjne dla wielkości z nastawami dyskretnymi.
 • Plany eliminacyjne Placketta-Burmana.
 • Generalne, pełne plany czynnikowe – doświadczenia, w których czynniki ustawiane są na więcej niż dwóch poziomach.

Obliczenia poparte są przykładami praktycznymi. Obliczenia wykonywane są w programie MS Excel oraz z użyciem programu do analizy statystycznej Minitab. Uczestnik otrzymuje gotowe instrukcje w formie papierowej wykonywania procedur statystycznych oraz interpretacji ich wyników. Analizy prowadzone są z użyciem danych z realnych procesów i problemów, które wystąpiły w przeszłości. Obliczenia poparte są bogatym wsparciem przedstawiającym studium praktycznego przypadku (case study) –  pomiary wykonywane są przez uczestników szkolenia wykorzystując popularne narzędzia pomiarowe (forma warsztatu).

Przeczytaj artykuł

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu planowania eksperymentów.
 • Dobierania odpowiednich planów do praktycznej sytuacji – aktualnego problemu w firmie.
 • Identyfikowania czynników, które staną się częścią eksperymentu.
 • Wykorzystywania programu MS Excel oraz Minitab do celów planowania eksperymentów.
 • Rozwiązywania problemów procesów produkcyjnych i jakości wyrobów z wykorzystaniem programu Minitab.
 • Optymalizacji i regulacji procesów produkcyjnych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają pracę z programem Minitab, ale także tych, które posiadają już umiejętności pracy z tym programem:

 • Inżynierów produkcji, jakości, utrzymania ruchu i narzędziowni.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej każdego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.
 • Osób odpowiedzialnych za proces rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje