Regulamin szkoleń otwartych

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do PST Consulting wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia.otwarte@pstconsulting.pl do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z PST Consulting.
 2. Otrzymanie przez Organizatora Formularza Zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy PST Consulting a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wypełnionego Formularza Zgłoszenia przez PST Consulting, Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranej usługi szkoleniowej.
 4. Na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Zamawiający otrzyma drogą e-mail i telefonicznie oficjalne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury pro-forma, dokona opłaty najpóźniej do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia lub do 3 dni roboczych, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Do 5 dni roboczych po zrealizowanym szkoleniu PST Consulting wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. W przypadku firm/instytucji zwolnionych z VAT wymagane jest przesłanie oświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić swoją rezygnację za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie najpóźniej na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości zamówienia. Nie wzięcie udziału w szkoleniu przez Zamawiającego, powoduje jego pełne (100%) obciążenie kosztami szkolenia.
 8. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 9. Cena usługi szkoleniowej obejmuje:
  • Udział w szkoleniu.
  • Materiały w formie papierowej, długopis.
  • Obiad, bufet kawowy i słodki poczęstunek w każdym dniu szkolenia.
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
  • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.
 10. W przypadku nie zebrania się odpowiednio licznej grupy PST Consulting zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynamniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku odwołania przez PST Consulting ustalonego terminu szkolenia, zgodnie z decyzją Zamawiającego PST Consulting zwróci (do 5 dni roboczych od podjęcia decyzji o odwołaniu szkolenia) wpłaconą kwotę w całości lub zaproponuje inny termin szkolenia.
 11. Wszelkie materiały wykorzystane podczas szkolenia stanowią własność PST Consulting i są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie tych materiałów i nagrań osobom trzecim jest niedozwolone.
 12. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.  Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec, których  PST Consulting ma roszczenia finansowe.
 13. Przesłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu szkoleń otwartych i zawarciem umowy między PST Consulting a Zamawiającym.
 14. Realizując ciążący na PST Consulting obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  • Przetwarzającym Państwa dane osobowe jest PST Consulting z siedzibą przy ul. Bibliotecznej 29/14, 43-100 Tychy.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia usługi szkoleniowej na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
  • Zamawiający usługę szkoleniową posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Zamawiający usługę szkoleniową ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 15. Podanie przez Zamawiającego usługę szkoleniową danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na usługę szkoleniową.