Metoda Red X Shainina – pytania i odpowiedzi

Metoda Red X Shainina – pytania i odpowiedzi

Metoda Red X Shainina

Opisany wcześniej artykuł przedstawiający metodę Red X Shainina spotkał się z Państwa dużym zainteresowaniem. Pojawiło się kilka pytań, na które w niniejszym artykule chcielibyśmy odpowiedzieć. Poniżej przedstawiamy Państwa pytania i nasze odpowiedzi.

Gdzie można „zdobyć” certyfikat Master metody Red X?

Certyfikat Mastera metody Red X zdobyć można w koncernach i firmach, które nabyły prawa do używania tej metody, lub korzystając z oferty Shainin The Red X Company . Firmami, które mają prawa do używania tej metody, są m.in. amerykański General Motors oraz niemiecki Opel Automobile GmbH.

Słowo„zdobyć” wzięto w cudzysłów, ponieważ proces certyfikacji do pozycji Mastera poprzedzony jest długotrwałą i intensywną nauką, zdawaniem egzaminów i w finale opracowaniem projektów mających na celu optymalizację procesu produkcyjnego bądź rozwiązanie problemu związanego z procesem produkcyjnym lub produktem.

Ile czasu zajmuje uzyskanie certyfikatu Master metody Red X?

Czas od rozpoczęcia nauki do certyfikacji Master wynosi z reguły kilka lat. W przypadku autora niniejszego artykułu było to prawie pięć lat. W tym czasie opracowanych zostało kilkanaście projektów poprawy jakości, z których przeciętny czas wykonania jednego wyniósł około 3 miesięcy. Zależało to oczywiście od charakteru problemu, zaawansowania procesu technologicznego oraz złożoności wyrobu poddawanemu poprawie jakości. Trzymając się chronologii zdarzeń, droga autora wyglądała w następujący sposób:

 • W Czerwcu 2012 roku odbyło się pierwsze szkolenie z podstawowego zakresu stosowania metody Red X (Shainina).
 • W czasie od Lipca 2012 do Listopada 2012 roku zrealizowano pierwszy projekt mający na celu rozwiązanie problemu procesu dokręcania. Projekt na każdym etapie nadzorowany był przez osobę (Trenera) posiadającą certyfikat Mastera.
 • W Grudniu 2012 roku odbył się pierwszy (wewnętrzny) egzamin prowadzony przez lokalnego Red X Mastera i uzyskanie certyfikatu Apprentice. Poniżej przykład certyfikatu wydawanego przez Firmę GM / Opel:
 • Pomiędzy Grudniem 2012 a Lipcem 2013 roku, przeprowadzono dwa kolejne projekty rozwiązujące bieżące problemy. W ich wyniku doprowadzono do istotnej poprawy jakości wyrobu poprzez statystyczną regulację procesu produkcyjnego.
 • W Sierpniu 2013 roku odbył się drugi (międzynarodowy) egzamin prowadzony przez głównego Red X Mastera w koncernie, osobę nadzorującą metodę Red X w Europie. Pozytywny wynik egzaminu pozwolił na zdobycie certyfikatu poziomu Journeyman. Poniżej przykład:
 • Pomiędzy Wrześniem 2013 a Kwietniem 2017 roku, kiedy nastąpiła certyfikacja do pozycji Mastera, przeprowadzonych zostało sześć projektów mających na celu optymalizację procesu produkcyjnego i jakościowych charakterystyk produktu. Wykonano także dwa projekty, w których autor był osobą nadzorującą (Trenerem) projektów osób z certyfikatem Apprentice lub Journeyman. Nadzorowanie poprawnego prowadzenia projektów miało na celu doskonalenie umiejętności trenerskich autora. Poniżej przykład certyfikatu.

Istotną zaletą nauczania metody Shainina w wielkich korporacjach jest niewątpliwie długi czas i znaczna ilość praktycznych projektów, które należy przeprowadzić przed ostateczną certyfikacją do pozycji Mastera. Osoba szkolona posiada wystarczającą ilość czasu na poznanie nie tylko niezbędnej teorii, ale także praktycznego jej wykorzystania podczas rozwiązywania problemów przemysłowych oraz optymalizacji procesów produkcyjnych mającej na celu poprawę jakości wyrobów. Zdecydowanym atutem jest duża ilość narzędzi i technik statystycznych, które wykorzystywane są także do ilościowej i jakościowej oceny efektów działań optymalizacyjnych.

Czy metoda Red X Shainina jest lepsza od metody SIX SIGMA?

Nie można wskazać, która metoda jest lepsza, a która gorsza. Obydwie metody wykorzystywane są w tym samym celu: jako zbiór technik i narzędzi procesu rozwiązywania problemów oraz regulacji i optymalizacji procesów produkcyjnych i jakości wyrobów. Metody mają swoje wady i zalety, które w opinii autora ogólnie przedstawić można w następujący sposób:

                                                   Zalety                                                Wady
Metoda Shainina
1. Nie wymaga drogiego i specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia analiz statystycznych. Wszystkie obliczenia prowadzić można, używając programu Excel, a większość z nich używając nawet kartki, długopisu i prostego kalkulatora kieszonkowego.
2. Zawiera proste (nieparametryczne) testy statystyczne, które są łatwiejsze do nauczenia i wykorzystywania niż testy parametryczne.
3. Skierowana jest także do osób bezpośrednio produkcyjnych: Operatorów, Techników, Brygadzistów, którzy wykorzystując jej podstawowe narzędzia, mogą skuteczniej uczestniczyć w procesie rozwiązywania problemu.
4. Prowadzi proces rozwiązywania problemów, dzieląc go na logiczne etapy, co (szczególnie osobom niedoświadczonym) w sposób istotny pomaga zlokalizować przyczynę źródłową problemu.
1. Metoda nie oferuje prowadzenia zaawansowanych analiz statystycznych, używanych często w fazie projektowania wyrobu, tj. analiza regresji wielorakiej, analiza przeżycia, planowanie eksperymentów z wykorzystaniem planów generalnych, przesiewowych czy frakcyjnych.
2. Przyjmuje ogólny rozkład testowanej populacji, przez co nawet dla danych pochodzących z populacji o rozkładzie normalnym używane są narzędzia i testy nieparametryczne, co osłabia siłę estymacji i jakość oceny.
3. Istnieje niewiele miejsc (szkoleń, kursów), gdzie można nauczyć się stosowania tej metody.
Metoda Six Sigma
1. Testuje rozkład populacji, z której pochodzą analizowane dane, przez co dla danych z populacji o rozkładzie normalnym używane są statystyki i testy parametryczne, co wzmacnia siłę estymacji i jakość oceny.
2. Zawiera wiele zaawansowanych narzędzi wnioskowania statystycznego, dlatego używana jest w sytuacjach, w których metoda Shainina nie oferuje odpowiednich narzędzi statystycznych.
3. Jest metodą bardziej wszechstronną, pod warunkiem, że dysponuje się bardzo dobrą wiedzą z zakresu analizy danych i umiejętnościami obsługi profesjonalnych programów statystycznych.
4. Istnieje wiele ofert szkoleniowych certyfikujących tę metodę. Bez problemu można znaleźć kursy szkolące do poziomu Black Belta.
1. Mniejsza ilość projektów jest wymagana do certyfikacji niż w metodzie Shainina, co prowadzić może do mniejszej znajomości metody Six Sigma przez Black Belta, niż metody Red X Shainina przez Mastera.
2. Koszt specjalistycznych programów analizy statystycznej jest kilkunastokrotnie wyższy od kosztu programu Excel.
3. Należy dodatkowo odbyć kosztowne szkolenia używania specjalistycznych programów analizy statystycznej (tj. np.: Minitab, Statistica, qs-STAT).

Dodać należy, że metoda Shainina jest metodą reaktywną bazującą bardziej na sygnałach z procesu produkcyjnego, podczas gdy metoda Six Sigma jest metodą proaktywną inicjującą pewne zachowania. Na pytanie, stosowania której metody warto się jest nauczyć,odpowiedź jest prosta: obydwóch. Mając tak kompleksową wiedzę i umiejętności można wybrać konkretną technikę z każdej z metod i zastosować do konkretnej, istniejącej sytuacji, w wyniku czego jeszcze szybciej rozwiązać problem.

Czy Firma PSTConsulting świadczy usługi szkoleniowe metody Shainina?

Metoda Shainina jest własnością ShaininThe Red X®Company a nazewnictwo w niej stosowane jest opatentowane. Z tego powodu Firma PSTConsulting nie świadczy usług szkoleniowych tej metody.


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności