Minitab – wykorzystanie programu w sterowaniu jakością procesu i produktu

Minitab – wykorzystanie programu w sterowaniu jakością procesu i produktu

Termin: 21 – 22 listopad 2019

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Miejsce: Hotel Stara Poczta w Tychach

Promocyjna cena szkolenia: 1 390,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 21 październik 2019)

Cena szkolenia: 1 490,00 zł netto (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 21 październik 2019)

10% rabatu dla każdego następnego uczestnika z tej samej Firmy.

Do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 1. Udział w szkoleniu.
 2. Materiały w formie papierowej, notatnik, długopis.
 3. Dwa noclegi w hotelu Stara Poczta.
 4. Dwa śniadania w formie bufetu szwedzkiego.
 5. Bufet kawowy i słodki poczęstunek w każdym dniu szkolenia.
 6. Miejsce parkingowe dla samochodu osobowego.
 7. Wstęp do spa i na basen hotelowy.
 8. Do wyboru jedna z dwóch poniższych opcji:
 9. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 10. Możliwość bezpłatnych 4-miesięcznych konsultacji po szkoleniu.

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w prowadzeniu analizy danych w zakresie statystyki opisowej, MSA (analizy systemów pomiarowych), SPC (statystycznego sterowania procesem), oraz statystyki wnioskującej na podstawie wybranych narzędzi statystycznych i graficznej prezentacji danych.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

Wprowadzenie do obsługi programu Minitab:

 • Charakterystyka programu.
 • Podstawowe operacje.
 • Interfejs użytkownika.
 • Usługa „help” i „help” kontekstowy.
 • Okno sesji i arkusz kompletowania danych.
 • Organizacja i ustawienie programu do preferencji użytkownika.

Graficzna prezentacja danych, budowa i interpretacja najczęściej wykorzystywanych wykresów w praktyce przemysłowej, m.in:

 • punktowy (dotplot),
 • wartości indywidualnej pomiaru (individual value plots),
 • liniowy (line chart),
 • kolumnowy (bar chart),
 • kołowy (pie chart),
 • histogram,
 • rozrzutu (scatterplot),
 • pudełkowy (box-plot),
 • przedziałowy (interval plot),
 • rozkładów prawdopodobieństwa (probability distribution plots).

Statystyka opisowa, sposoby liczenia i interpretacja miar:

 • Położenia rozkładu danych: średnia arytmetyczna, mediana, pierwszy i trzeci kwartyl, wartości minimalnej i maksymalnej.
 • Rozrzutu rozkładu danych: odchylenia standardowego, wariancji, rozstępu, klasycznego współczynnika zmienności, rozstępu między kwartylowego.
 • Symetrii rozkładu danych: klasyczny współczynnik skośności.
 • Spłaszczenia rozkładu danych: współczynnik kurtozy.
 • Rozkład empiryczny a rozkład teoretyczny.
 • Testy typu rozkładu danych.
 • Testy dla obserwacji odstających (z ang. Outliers).

Analiza zależności zmiennych losowych:

 • Korelacja liniowa. Obliczanie i interpretacja współczynnika korelacji liniowej Pearsona i Spearmana.
 • Współczynnik determinacji.
 • Liniowa funkcja regresji.
 • Regresja nieliniowa – przykłady, zastosowania i interpretacja.

MSA – analiza systemów pomiarowych:

 • Sposób przygotowania i interpretacji technik oceny narzędzia pomiarowego: rozróżnialność (ndc – liczba rozróżnialnych kategorii, rozdzielczość zasada 1:10), poprawność (błąd systematyczny BIAS, liniowość, wskaźniki Cg i Cgk).
 • Kryteria oceny zgodności systemu pomiarowego ze względu na proces i na produkt.
 • Badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej (ang. R&R Gage study) analizy wariancji metodą krzyżową (ang. ANOVA Crossed) dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących) i zagnieżdżoną (ang. ANOVA Nested) dla pomiarów niepowtarzanych.

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem:

 • Karty kontrolne Shewharta dla:
  a. Oceny liczbowej: X-bar S (wartości średniej i odchylenia standardowego), Xi-MR (wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu).
  b. Oceny alternatywnej: karta p (frakcji jednostek niezgodnych), karta u (liczby niezgodności na jednostkę).
 • Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym: klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm (zgodnie z podręcznikiem AIAG Statistical Process Control Second Edition), organicznie jednostronne i dwustronne, obliczanie prawdopodobieństwa, frakcji realizacji poza granicami specyfikacji.
 • Analiza procesu dla danych niezgodnych z rozkładem normalnym: przykłady teoretycznych rozkładów zmiennej typu ciągłego innych niż normalny: rozkład Log-normalny, Weibulla, Gamma, obliczanie wskaźników procesu Pp, Ppk dla rozkładów asymetrycznych, podstawowe transformacje danych empirycznych stosowane w celu obliczenia zdolności procesu niezgodnego z rozkładem normalnym.

Obliczenia poparte są wieloma przykładami praktycznymi. Wszystkie obliczenia wykonywane są z użyciem programu do analizy statystycznej Minitab. Uczestnik otrzymuje gotowe instrukcje w formie papierowej wykonywania procedur statystycznych oraz interpretacji ich wyników. Analizy prowadzone z użyciem danych z realnych procesów i problemów, które wystąpiły w przeszłości. Obliczenia poparte są bogatym wsparciem przedstawiającym studium praktycznego przypadku (case study).

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania programu Minitab do potrzeb prowadzenia analiz w przedsiębiorstwie.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi z zakresu MSA, SPC, statystyki opisowej i wnioskującej.
 • Rozwiązywania problemów procesów produkcyjnych i jakości wyrobów z wykorzystaniem programu Minitab.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają pracę z programem Minitab, ale także tych, które posiadają już umiejętności pracy z tym programem:

 • Inżynierów produkcji, jakości, utrzymania ruchu i narzędziowni.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej każdego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.
 • Osób odpowiedzialnych za proces rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie.

Pobierz Formularz Zgłoszenia

Przeczytaj Regulamin szkoleń otwartych

Pobierz Harmonogram szkoleń otwartych